Arkiv för september 2011

Vad är skillnaden på evolution och livets uppkomst?

30 september, 2011

När jag sitter och klickar runt på min gamla lokaltidning Västerbotten-Kurirens hemsida läser jag till min förskräckelse hur en NO-lärare på högstadiet har skrivit en insändare där han som så många kreationister (medvetet eller omedvetet) gör misstaget att blanda ihop evolutionsläran med livets uppkomst (läs insändaren här).

I mitten av 1800-talet utvecklade Charles Darwin en teori som gick ut på att den mångfald av arter som man kan se på Jorden är resultatet av en ständig utslagningsprocess och utveckling. Han kollade bland annat på näbbarna hos olika fåglar på olika öar i Galapagos (”Darwins finches”), och såg att deras näbbar var väl anpassade till det utbud av föda som fanns på den specifika ön. Vid närmare undersökning av en ornitolog visade det sig att nästa alla av darwins finkar hörde till olika arter. Fåglarna (som inte är finkar enligt dagens nomenklatur) hade dock alla gemensamma egenskaper och liknande utseende i övrigt med fåglar från Nordamerika, även fast Galapagos ligger i Sydamerika. [Uppdatering: för en kort lista över exempel som tydligt visar på evolution, här har ni en länk!] [Uppdatering 2: för en mer vetenskaplig redogörelse för bevisen för makroevolution har ni en länk här]

Den gängse teorin på denna tid var att alla arter hade skapats på den plats där de befann sig, men de här fåglarna var alldeles för liknande de nordamerikanska, bortsett från näbbarna. Här, sägs det, föddes Darwins tankegångar om hur arter kan anpassa sig till sin nuvarande miljö över ett antal generationer, så till den grad att de till slut har bildat en egen art (läs gärna Wikipedias inlägg på definitionen av en ”art”, ett uttryck som är väldigt komplext trots dess stora användning). Man bör alltid tänka på att ”art” är något som vi människor har kommit på för att kategorisera de skillnader vi ser i djurs utseende, beteende och numera genetisk uppsättning.

Darwins teori, och den moderna teorin om evolution behandlar endast denna fråga, hur kommer det sig att det finns så många arter på Jorden? Vad insändaren i VK, såsom många kreationister, gör är att diskreditera evolutionsteorin på grund av att de menar att det inte finns någon förklaring till hur liv kunnat uppstå från ”ingenting”. Denna koppling är helt felaktig, teoretiskt sett skulle evolution (såväl makroevolution såsom mikroevolution) kunna ske även om livet uppstod som en följd av att Gud blåste liv i allt som han/hon/den/det bedömde skulle leva.

Denna blandning av koncept gör att insändaren både skriver ”Jag känner inte till någon kreationist som förnekar evolutionen som mekanism.” såväl som ”… evolutionsteorin är långt ifrån bevisad, vilket många forskare faktiskt erkänner.” (se ”fotnot, version längre” i slutet av inlägget för att förstå varför användningen av ”många” kan och bör ifrågasättas). Evolutionsteorin har gett vetenskapen väldigt mycket, och har en oerhörd förklaringsstyrka. Inga seriösa resultat har publicerats som pekar mot att evolutionsprocessen inte skulle vara ett faktum. Insändaren skriver i slutet av texten (relaterat till snabbare-än-ljuset-neutriner) att

Just nu frågar sig ärliga forskare om Einstein kan ha haft fel i sin relativitetsteori? Varför skulle inte Darwin kunna ha fel i sin teori?

Även om det visar sig att Einstein hade fel i att inget kan färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum, så innebär inte detta att hela Einsteins teori slängs ut från alla fysikers kontorsfönster. När ungdomar räknar på gravitation i gymnasiet använder man sig fortfarande av Newtons formler, inte Einsteins. Detta eftersom felmarginalen är väldigt liten för Newtons formler när man räknar på normala företeelser (äpplen som faller till marken, bilar som dras mot Jorden et.c.). När man däremot räknar på svarta hål och större stjärnor så är Newtons formler inte längre tillämpbara, det är här Einsteins relativitetsteori får fylla i hålrummen. Ifall neutrinerna skulle visa sig ha åkt snabbare än ljusets hastighet så kommer alla världens fysiker att jobba för att tillämpa dessa nya resultat, men Einsteins teorier är fortfarande användbara när man har att göra med allt annat än neutriner i så fall.

Angående livets (inte arternas) uppkomst så är detta ett för nuvarande mycket vällevande forskningsfält, där flera studier publiceras med indikationer på att aminosyror (artikeln är från 1975!), någonting liknande kvävebaser och andra viktiga ämnen (t.ex. ammoniak) kan bildas från enklare ämnen, utan att detta sker i någon levande organism. Ännu har ingen heltäckande modell av abiogenes (livets uppkomst från inorganiska ämnen) beskrivits, men allt pekar mot att vi går emot en sådan. Detta är mycket mer troligt än att världen skapades av Gud (Jehova, Allah, Vishnu, et.c.), i alla fall om man ser till vilka bevis vi har hittat i världen runt om oss.

Fotnot, version längre: En lista uppkom för ett par år sedan där forskare som inte tror på evolution hade skrivit under. Som ett svar på detta startades ”Project Steve” där endast forskare som hette Steve (eller liknande) fick skriva under detta uttalande:

Evolution is a vital, well-supported, unifying principle of the biological sciences, and the scientific evidence is overwhelmingly in favor of the idea that all living things share a common ancestry. Although there are legitimate debates about the patterns and processes of evolution, there is no serious scientific doubt that evolution occurred or that natural selection is a major mechanism in its occurrence. It is scientifically inappropriate and pedagogically irresponsible for creationist pseudoscience, including but not limited to ”intelligent design,” to be introduced into the science curricula of our nation’s public schools.

Project Steve har för tillfället över 1100 signaturer, varav majoriteten har biologi som sin expertis. Alla motparter har inte lika många underskrifter, och inte så förvånansvärt så är väldigt få av deras underskrifter från biologer. Nu menar varken jag eller Project Steve att vetenskap avgörs demokratiskt, men eftersom kreationisterna använder sig av taktiken att visa ”hur många som avvisar evolution” så, kan man ju alltid visa hur många som faktiskt stöder densamma.

Vad är sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi?

30 september, 2011

(Det här inlägget hör ihop med mina två senaste inlägg om vaccin, och rädslan för dessa. Det finns inget som säger att man måste läsa de inläggen för att förstå det här inlägget, men läs dem gärna ändå 🙂 )

Pandemrix är det vaccin som tillverkades av företaget GlaxoSmithKline och användes i bl.a. Sverige som vaccin mot svininfluensan H1N1 under 2009. En bit in i vaccinationskampanjerna som skedde runt om i världen så började det dyka upp rapporter om att barn hade drabbats av narkolepsi i samband med denna vaccinering (narkolepsi är en sjukdom där plötsliga infall av trötthet kan göra att den drabbade somnar mitt uppe i det den gör). Tillåt mig först och främst att skänka en tanke till de individer, familjer och vänner som drabbades av detta.

Kopplingen mellan Pandemrix och narkolepsi har enbart gjorts i Finland och Sverige (med några mindre rapporteringar från Frankrike och Norge som ännu inte är säkerställda). I Finland har man (fram till 25 augusti 2011) rapporterat in 98 fall av narkolepsi, varav 79 i åldersgruppen 4-19 år som drabbades hårdast av denna biverkning. Detta leder till sex drabbade per 100 000 vaccinerade, en ökning med 12,7 gånger jämfört med den grundnivå av narkolepsifall som har uppstått i Finland tidigare år, allt detta för åldersgruppen 4-19 år. (Se hela pressmeddelandet från Finska Institutet för Hälsa och Välfärd här)

Att fallen av narkolepsi bara har ökat i Finland, Sverige och eventuellt Frankrike i samband med vaccineringskampanjerna innebär att det med största sannolikhet finns ytterligare en bakomliggande faktor som behövs för att utlösa den här reaktionen mot just det här specifika vaccinet. En av många möjligheter är att orsaken är genetisk, men många andra förklaringar kan även tänkas.

En artikel i DN från 27/9 (länk) rapporterar om en studie från USA där man har letat efter skillnaden i immunsvar efter vaccin, baserat på mutationer i de s.k. HLA-proteinerna (Human leukocyte antigen). HLA-proteinerna uttrycks av immunförsvarets antigenpresenterande celler, som lägger upp korta aminosyrasekvenser i dessa HLA-proteiner som sedan resten av immunförsvaret kan läsa av och en immunreaktion påbörjas. I den nämnda studien har man undersökt alla mutationer där en kvävebas i DNA:t har bytts ut till en annan kvävebas, och sett vilken effekt detta har på immunsvaret från ett vaccin. Förhoppningen är att man ska kunna göra en DNA-profil på personer innan vaccinering, för att veta hur bra deras immunsvar kommer att bli, samt att kunna förutse eventuella allvarliga biverkningar. Dessa applikationer ligger tyvärr flera år in i framtiden…

Sambandet Pandemrix-narkolepsi verkar alltså dessvärre vara reellt. Men det fanns inte tid nog att göra undersökningar på alla möjliga människor med alla olika genuppsättningar innan vaccineringen påbörjades. Under tiden kommer jag i alla fall att vaccinera mig (se tidigare inlägg), och hoppas att experterna hittar en lösning på detta problem, även om man alltid får räkna med biverkningar när man använder sig av riktiga läkemedel (jämför med homeopati). Om inte annat så får väl jag ge mig på det här när jag är färdig med min utbildning 😉

 

Varför tror många att vacciner orsakar autism?

26 september, 2011

Det här inlägget är relaterat till mitt tidigare inlägg, ”Varför behövs skeptiker?” som handlade om att majoriteten av den svenska befolkningen tvekar till att vaccinera sig vid ett förestående influensahot. Där skrev jag varför vaccinering är viktig, i det här inlägget tänker jag prata närmare om varför denna tvekan mot vacciner har uppstått.

Allt började 1998 när en dåvarande läkare (numera fråntagen sin licens p.g.a. denna studie) Andrew Wakefield publicerade denna studie (finns även i en version som inte kräver registrering här) i den ansedda journalen The Lancet. Artikeln har senare dragits tillbaka utav The Lancet (delvis 2004, helt 2010), när uppgifter om jäv, bevismanipulering och vetenskaplig ohederlighet uppdagades angående Wakefield och studien (läs mer här i en Wikipediaartikel full med citering för den som vill gräva vidare). Bland annat fann man att Wakefield tog emot £55000 från advokater som företrädde föräldrar som ville hitta en länk mellan just MMR-vaccinet och autism (länk till originalartikeln från The Sunday Times). Fyra till fem av de barn som ingick i studien hade föräldrar som hade anlitat dessa advokater, ett tydligt urvalsbias.

Läser man hela artikeln ser man att Wakefield påstod sig ha hittat bevis för att autism och kanske  andra neurologiska sjukdomar var kopplade till diverse åkommor i slutet av tunntarmen (ileum) och/eller tjocktarmen (colon). Barnen i studien anges i vissa fall ha utvecklat symptomen tätt efter (en dag till ett antal veckor) efter vaccinering med så kallat MMR-vaccin (measels, mumps, rubella, eller mässling, påssjuka och röda hund). I studiens diskussionsdel ger Wakefield et al. ett antal referenser som också visar på en koppling mellan MMR-vaccinet, för att senare själva skriva (citatet utgör det fjärde stycket från slutet för den som vill läsa mer):

We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue.

Ändå kom den här studien att bli startskottet på ett av vårt samhälles största hot mot allmänhetens hälsa, beroende på den efterföljande presskonferensen där kopplingen framhävdes av Wakefield. Efter Wakefields studie skedde flera utbrott av mässling i både Storbritannien (Wakefields hemland) och andra länder. En del kändisar, såsom Jenny McCarthy, går i Wakefields fotspår har drivit stora kampanjer för att varna allmänheten om faran med vacciner, och orsakar därför stor skada som ses i efterföljande utbrott av mässling och röda hund.

Efter att Wakefields studie släpptes gjordes, som sig bör, efterföljande studier som undersökte den påstådda kopplingen mellan vaccin, tarmåkommor och autism (länk till dessa resultat). Både innan, under och efter denna process har det vetenskapliga konsensuset varit att detta samband saknas. Om resultaten från de efterföljande undersökningarna hade gett anledning att ändra på detta så skulle en ändring ha skett.

Att föräldrar håller borta sina barn från MMR-vaccin på grund av rädsla för autism är i mina ögon den största björntjänst som en förälder kan göra både sig själv, barnet och dess omgivning. Att sprida kunskap, lugn och trygghet hos andra i denna fråga är därför en av de saker som jag brinner allra mest för.

Varför behövs skeptiker?

26 september, 2011

Som skeptiker (i det här inlägget, såväl som överallt annars i bloggen syfter ”skeptiker” till termen ”vetenskaplig skeptiker”, inte till att någon exempelvis är skeptisk mot vacciner) kan man få höra att man bara är ute efter att förstöra för alla andra. När man har invändningar mot alternativmedicin så får man kanske till svar ”men det fungerar för mig”, eller ”bara för att det inte kan bevisas vetenskapligt så betyder inte det att det inte fungerar”. Och det är klart, om någon väljer att ta homeopatiska läkemedel för att lindra sin sömnbrist så är de enda påverkade parterna den personens numera lättare plånbok, personens möjliga bättring p.g.a. placebo, samt ”läkemedelbolagets” numera fetare bankkonto.

Det finns dock tillfällen när individens oinformerade beslut har möjlighet att påverka hela samhället, och till slut bli en fråga på liv och död för någon helt annan. DN rapporterar i den här artikeln (som en följd av det här inslaget i SVT:s rapport) att bara lite mer än var tredje svensk (36 %) skulle vaccinera sig vid ett stort influensahot, för mig rent utav skrämmande siffror. (Kopplingarna vaccin-autism och vaccin-narkolepsi tar jag gärna upp i ett annat inlägg i bloggen, lämna kommentar på det här inlägget om du vill se det)

Vad är det då som skiljer en individs val att inte vaccinera sig, mot att lägga pengar på homeopati? Givet att i exemplet sömnbrist kan skada åsamkas människor runtomkring om personen t.ex. kör bil trött, men den direkta risken att påverka andra är betydligt större med influensan (att ta homeopatiska läkemedel mot sömnbristen vore väl i och för sig inte det mest effektiva sättet att bli av med den!).

I normalfallet kan man tycka att alla som vill kan väl vaccinera sig och sen kan de som inte vill vaccinera sig få ta risken att bli sängliggande i några dagar? Om det vore så enkelt så skulle jag hålla med, även om jag skulle tycka att det var tråkigt att folk inte litade på sjukvården och den medicinska vetenskapen. Men det finns faktiskt fall där det inte är varje individs val att vaccinera sig. Jag har personligen en vän som är allergisk mot äggproteiner, vilket gjorde att han inte kunde vaccinera sig mot svininfluensan 2009 (H1N1) eftersom vaccinet innehöll just äggproteiner. H1N1 slog hårdast mot ungdomar så var han direkt i riskzonen för att bli smittad och kanske rejält sjuk, som en följd av att människor runt om honom inte hade vaccinerat sig!

Även om han personligen inte kunde vaccinera sig skyddas han av det som kallas för ”herd immunity” (eller ”community immunity” som jag tycker rullar väldigt fint från tungan). Herd immunity innebär kort att om en viss andel av en population är vaccinerade eller på annat sätt resistenta mot en specifik smitta, kommer detta hindra smittan från att skapa längre ”smittokedjor”, som till slut skapar en epidemi.

Motvilligheten till vaccinering drabbar inte bara sådana”specialfall” som jag nämnde ovan. Främst i USA har sjukdomar som mässling och röda hund börjat spridas i städer där fler och fler föräldrar väljer att neka sina barn vaccinering mot just dessa sjukdomar. I dessa fall har områdets ”herd immunity” fallit under gränsvärdet, och smittan hinner spridas innan viruset dör ut. Även här kan det väl knappast sägas vara barnen som själva väljer att ta risken att drabbas av dessa sjukdomar?

Det är här som skeptiker behövs! De som är redo att göra det där lilla extra för att prata med våra närmaste om varför det är viktigt att vaccinera sig, och att prata om hur riskerna med vaccin överdrivs kraftfullt både i media och på internet i allmänhet.

P.S. Än en gång, om någon läsare, till och med bara en av er, vill ha en redogörelse för hur säkra/osäkra vacciner är med tanke på exempelvis autism eller narkolepsi, lämna en kommentar och säg det! I så fall kommer det ett inlägg om det också inom kort. Kommentera gärna i annat fall också 🙂

[Uppdatering: För den som vill läsa mer om H1N1, vaccinet Pandemrix et.c. rekommenderas det här inlägget från barnläkaren Mats Reimer väldigt starkt!]

[Uppdatering 2: Nu finns även ett inlägg om kopplingen mellan mässling/påssjuka/röda hund-vaccin och autism här]

[Uppdatering 3: Ett tredje inlägg i min miniserie på vaccin finns här, som handlar om sambandet mellan svininfluensavaccinet Pandemrix och narkolepsi]

Vad kan färdas snabbare än ljusets hastighet?

23 september, 2011

Forskare på CERN (det supercoola labbet i Genève som jag besökte förra sommaren! :))  har gjort en studie som visar på en partikel som har färdats snabbare än ljusets hastighet (artiklar från DN och Science). Om detta stämmer så går det stick i stäv med en av grundteserna i Albert Einsteins relativitetsteori, att ljusets hastighet i vakuum är det snabbaste som något kan färdas. Om deras resultat verkligen stämmer så skulle detta revolutionera hela fysiken och innebära att alla världens fysiker skulle börja jobba 24/7 för att göra nya upptäckter kopplade till detta (kanske lite överdrivet, men ändå).

Det här känns som ett väldigt bra läge att tänka på ett välkänt citat från Carl Sagan

Extraordinary claims require extraordinary evidence

Som tur är så verkar detta vara precis vad forskarna tillämpar. Istället för att gå ut med en stor presskonferens och basunera ut att man har ”knäckt Einstein” så har man lagt upp sina resultat så att alla andra experter runtom i världen kan läsa, kommentera och kritisera resultatet. För det är inte så att de bara har gjort en enda mätning, utan de har mätt 16000 neutrinos under tre års tid. Man har skickat neutrinos från CERN i Genève till ett labb i Italien, 730 km bort. Resan för neutrinosarna tar ungefär 2,43 millisekunder, men det märkvärdiga är att i genomsnitt så tog sig neutrinosarna från CERN till det italienska labbet 60 nanosekunder snabbare (!) än om de hade varit fotoner i ett vakuum.

Hela internet har fyllts av spända förväntningar från vetenskapsnördar och forskare, där de flesta tror att det är något fel med resultaten, men många (om inte alla) hoppas att de stämmer. Jag lägger mig i samma läger, jag är inte beredd att tro på att något åker snabbare än ljusets hastighet i vakuum, men jag skulle välkomna det med öppna armar om resultaten säkerställs! 😀

Fler länkar:

Själva artikeln (för den äkta nörden!)

Phil Plaits blogg (som jag själv följer slaviskt)

Artikel från Cosmos med kritik mot resultaten

XKCD:s ”take” på det hela

Sök efter hashtaggen #mundaneneutrinoexplanations på Twitter

Vad är homeopati?

22 september, 2011

Homeopati är en typ av alternativmedicin som skapades av den tyska läkaren Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Homeopatin uppstod mer eller mindre som en protest mot den tidens läkekonst, som frekvent använde metoder såsom åderlåtning och andra brutala och ogrundade metoder (numera används åderlåtning fortfarande, men bara som behandling mot specifika sjukdomar där det faktiskt hjälper). Den stora (och enda?) fördelen med homeopatiska läkemedel är att de praktiskt taget saknar bieffekter, vilket kommer att få sin förklaring senare i blogginlägget! För den som vill så finns det en väldigt bra video från James Randi där han berättar om homeopati och dess logik, se den gärna:

En grundsats inom homeopatin är en ”lag” (läs: ”påfund”) som Hahnemann formulerade som kallas för ”the Law of Similars”, och innebär att ”lika botar lika”. Ett ämne som ger vissa symptom hos en frisk person botar samma symptom hos en sjuk patient. Denna ”lag” har ingen som helst grund i några bevis, utan är mer eller mindre ett resultat av homeopatisk filosofi och logik. För en homeopat så motsvarar sjukdomar rubbningar i en människas ”vitalkraft” (vital force på engelska). För att återställa denna rubbning menar därmed homeopater att man måste tillföra ett ämne som tvingar tillbaka kroppen till dess rätta energinivå. (Det finns ungefär lika många förklaringar till hur det här går till som det finns källor att ta ifrån, men ”lagen” är densamma överallt)

Nu tänker nog den uppmärksamma läsaren: detta innebär alltså att om jag har svårt att sova så ska jag dricka kaffe, eller? När jag är trött och dricker kaffe så blir jag pigg och alert, alltså borde effekten vara motsatt om jag har svårt att sova? Så är det självklart inte, vilket Hahnemann också insåg.

Därför finns det en till grundsats inom homeopatin som innebär att ju mindre dos av ett ämne som ges till patienten, desto bättre blir effekten. Detta kallas populärt för ”the Law of Infinitesimals”. För att håll kvar vid kaffekoppen så innebär detta alltså att kaffet blir mycket sötare om man har i ett korn socker än en hel tesked! Detta inser också rätt många att det helt enkelt inte stämmer, men vi fortsätter.

För att uppnå detta minimala (ofta obefintliga) innehåll av aktiv ingrediens (koffein, socker, et.c.) använder sig homeopater av en serie utspädningar av substansen i vatten.Om den aktiva substansen är utspädd i en koncentration av 1:10 med vatten kallas den för 1X (X kommer från romerska 10, kan även skrivas som D1 där ”D” kommer från ”decimal”, inte romerskans 500), 1:100 skrivs som 10X, D10 eller 1C (C = 100 i romerska siffror).

För alla som minns sin gymnasiekemi så finns det ett tal som heter Avogadros tal (ungefär 6.022 x 10^23/mol), som motsvarar antalet atomer/molekyler som utgör en mol av ett ämne. Om man upprepade gånger späder ut en del av det aktiva ämnet med tio delar vatten, sedan späder man en del av den lösningen med tio nya delar vatten, o.s.v. så leder detta till slut till att rent statistiskt finns det en mycket liten chans att det ens finns en molekyl kvar av det ursprungliga ämnet. Vid 24X (24 stycken 1:10-spädningar i en följd) finns det 60 % chans/risk att det finns en molekyl kvar, förutsatt att man började med 1 mol ämne och 10 mol vatten! De doser som Hahnemann förespråkade låg oftast runt 30X, där man skulle behöva ta 10^41 piller för att vara säker på att (statistiskt) få i sig en molekyl aktiv substans!

Detta är ju också ett problem som kräver sin lösning. Homeopater menar att när ett läkemedel späds så måste det ”aktiveras” genom en bestämd ordning av skakningar (succussions), för att potentiera (aktivera) det aktiva ämnet. Förklaringsmodeller finns där detta mönster av skakningar skulle ge vattnet ett ”minne” (på vilken nivå, ändras den molekylära strukturen?) av det aktiva ämnet, vilket löser problemet med Avogadros tal.

Grattis till dig som tog dig så här långt! Jag hoppas att jag har endera introducerat dig till ett nytt fenomen, eller byggt på dina kunskaper om denna alternativmedicin och pseudovetenskap 🙂

Länkar för den som vill veta mer:

Om homeopati

Om the Law of Infinitesimals

Video av en homeopat som förklarar hur det ”fungerar” (se om du hittar alla faktafel!) 

Hur farlig är trådlös teknik?

21 september, 2011

Rädslan för ny teknik fortsätter att frodas. I en artikel i Aftonbladet berättas om hur en skola i Gullspång har fått avbryta införandet av trådlöst internet i lokalerna. Varför då? Jo, en privatperson har skickat in en skrivelse där denna kräver ett omedelbart stopp av trådlös teknik i skolor. Kommunen har nu beslutat att en utredning ska göras, och medan denna utredning görs så är utbyggnaden av skolans trådlösa nätverk stoppad.

Privatpersonen hänvisar till The Bioinitiative Report, en samling av skrifter från enskilda (oftast) forskare som påvisar risker med olika former av trådlös teknik. En snabb sökning på Google (och vidare Wikipedia) visar att The Bioinitiative Report inte har publicerats i en vetenskaplig tidsskrift, utan helt enkelt har getts ut av författarna själva. Detta innebär att innehållet i rapporten inte är granskat av någon utomstående, oberoende expert. En av grundreglerna inom vetenskapen är att om man tycker sig ha funnit något intressant eller viktigt i sin forskning så ska man låta andra experter kolla på ens resultat och bedöma det vetenskapliga värdet, innan och efter det publiceras. Granskning innan utgivning är något som kallas för ”peer-review”.

Efter utgivning så orsakade The Bioinitiative Report en oro hos både allmänheten och politiker för farorna med trådlös teknik. Detta har lett till att flera länder bad sina respektive strålskyddsmyndigheter (eller motsvarande) att kolla på rapporten och kommentera den. Dessa kommentarer kan hittas på nätet och är rörande överens om att Bioinitiative Report inte håller en vetenskaplig standard. Det nederländska hälsorådet skriver i slutsatsen av sin fyra sidor långa rapport (klicka gärna på länken och läs!):

In view of the way the BioInitiative report was compiled, the selective use of scientific data and the other shortcomings mentioned above, the Committee concludes that the BioInitiative report is not an objective and balanced reflection of the current state of scientific knowledge. Therefore, the report does not provide any grounds for revising the current views as to the risks of exposure to electromagnetic fields.

Med andra ord så är The Bioinitiative Report en samling av vinklade, obalanserade texter där bevis för forskarnas personliga uppfattningar framhävs, och allt som hävdar motsatsen utesluts ur analysen. I rapportens problemformulering står det tydligt att läsa hur författarna till rapporten går in med målet att bevisa sin slutsats, redan innan de har gjort den efterforskning som de vill göra på området.

 The Report has been written to document the reasons why current public exposure standards for non-ionizing electromagnetic radiation are no longer good enough to protect public health.

Så, tillbaka till skolan i Gullspång som har fått avbryta införandet av ett trådlöst nätverk. Självklart är det viktigt att allas åsikter och farhågor får luftas och framföras. Det jag vänder mig emot är att lärare och elever blir hindrade i sin undervisning och att skattepengar läggs på en kommunal utredning, när en kvarts sökning på internet hade kunnat lösa problemet! För jag skulle bli väldigt förvånad ifall den kommunala utredningen kommer fram till något annat än vad den överväldigande majoriteten av världens experter på området menar.

Vad har jag lärt mig? (Se förra inlägget)

16 september, 2011

Så, efter att ha gått ut och försökt se Merkurius gå upp precis före Solen, vad har jag lärt mig för någonting?

  1. En college-overall och ett par crocs-stövlar utan sockar i är för lite kläder för att vara ute tidigt en höstmorgon.
  2. Kolla och dubbelkolla ALLTID upp att din stjärnkarteapp till din iPhone har en korrekt uppfattning om var på jordklotet du är (Umeå och Göteborg ligger längre ifrån varandra än man tror…).
  3. Det är spännande att vänta in en planets uppgång bakom horisonten, även om det tar en väldigt lång tid.
  4. Det är roligt att känna sig lite nördig (de få som cyklade eller körde bil förbi mig kollade väldigt konstigt på mig!)
  5. Även om det inte alltid blir som man har tänkt sig så får man se till att njuta av stunden ändå! Att vara ensam ute på gatorna innan alla ens har vaknat är en härlig känsla, sen hade jag tur och fick se både Mars lägga sig i en nästan perfekt linje med ”huvudena” på stjärnbilden Tvillingarna, och lyckades fota Jupiter (och lite förbiflygande damm…) i samma bild som Månen med min iPhone 🙂

Varför sitter jag uppe klockan fyra på natten?

16 september, 2011

När dessa ord skrivs är klockan 03:59 en normal fredagsmorgon. Varför sitter då denna bloggare uppe i köket och äter en tallrik fil? Bilden är tagen av NASA:s Messenger-farkost.Jo, idag inte alltför långt efter en av de dagar på året då Merkurius ser ut att vara som längst ifrån Solen! Detta gör att man har ett ”fönster” på ungefär en timme där man teoretiskt ska kunna se Merkurius i dess fulla prakt, utan att störas av solens ljus alltför mycket. Lyckas jag se Merkurius idag så har jag äntligen lyckat se alla planeter som är möjliga att se utan kikare eller andra hjälpmedel. Önska mig lycka till! 🙂

(För information, läs t.ex. det här)

Varför väljer man ”alltid” fel kö?

13 september, 2011

Scenariot är alltför välkänt hos oss alla. Man har precis gått och plockat på sig sina fem varor på sin närmaste mataffär, går småfrestad genom godis- och chokladavdelningen och kommer fram till flera långa köer. Vilken ska man välja? I den ena finns tre kunder, men två av dem har fyllda kundvagnar. I en annan kö står det fem personer med halvfulla korgar, men kassören ser lite lat och seg ut (festade säkert dagen innan), så den andra kön kanske går snabbare ändå? Är man på en större affär eller i ”rusningstrafik” kommer man att se fem, tio, kanske femton sådana här köer att välja mellan. (Jag är högst medveten om att inte alla lägger ner så här mycket tankeverksamhet på vilken kö man väljer, men jag ser det som en liten ”utmaning” till mig själv att väga in alla dessa faktorer rätt så ofta som möjligt)

När man väl har valt en kö så utspelar sig ofta ett av två scenarier:

  1. Kassören/kassörskan har en bra dag, ingenting strular, alla i kön har lagom mycket varor och kön flyter på relativt snabbt.
  2. Kassan börjar krångla, en kund hade ovanligt mycket varor, eller ska helt enkelt betala med de femtioelva mynt han/hon har fått i växel den senaste månaden. (Går även att tänka sig många fler anledningar till att det går långsamt!)

I fall nummer 1 kommer man inte att lägga alltför mycket tanke på hur snabbt/långsamt det går i kön den här gången. Det kanske tar 1-3 minuter från att man ställer sig i kön till dess att man glatt kan gå ut ur butiken, och om man blev nog frestad av godiset i slutet av butiken kommer man att snaska på sin Snickers (Mars, Japp, eller vad man nu har köpt för någonting). Väl ute faller tankarna lätt in på något annat ämne (företrädesvis hur soligt/molnigt/regnigt det är, men jag tror att alla kan komma på fler exempel). Händelsen ”att man stod i kö” får inte något långvarigt intryck.

I fall nummer 2 däremot börjar man kanske kolla sig runt för att se hur de andra köerna ser ut. Man börjar se att människor som inte stod i kö när man själv kom helt plötsligt är närmare att få betala och njuta av sin goda glass (förutsatt att det är soligt ute 😉 ). Eftersom fall 2 kräver att något har hänt i ens egna kassa så är chansen (risken?) hög att den andra kön kommer att gå snabbare just då. Med lite otur hinner den där nya personen som ju kom dit efter dig att bli färdig innan dig. Vi människor gillar inte att bli lurade, och lurade är just hur vi känner oss i den här situationen. Händelsen ”att man stod i kö” blir helt plötsligt en större händelse än i fall nummer 1, och man känner sig dessutom lurad på kuppen.

Även om man kanske oftare väljer en problemfri kö (fall 1), som går lika snabbt (i genomsnitt) eller snabbare (just de minuterna du står i den) än de andra köerna, så kommer det minnet helt enkelt inte att sätta sig. Man kommer sysselsätta tankarna med ett packa upp varorna på bandet, plocka fram plånboken, ta ut bankkortet, knappa in koden, godkänna, packa ner sakerna och gå hemåt.

Summan av kardemumman med det här inlägget är helt enkelt:

Rent statistiskt kommer du att hamna i snabba köer, långsamma köer och normala köer, men det kommer att jämna ut sig! (och om man vill så kan man få en förståelse för slumpmässig spridning på köpet)


%d bloggare gillar detta: