Arkiv för oktober 2011

Vad kan pytonormar lära oss om hjärtfysiologi?

31 oktober, 2011

Frågan som alla har väntat på att få svar på (eller?) börjar nu reda ut sig, vad kan pytonormar lära oss om hjärtfysiologi? Det verkar som att det finns en hel del att lära sig, även om det självklart är oklart hur mycket av detta som går att tillämpa på människa.

Bakgrunden är att vissa ormar (forskarna har använt den burmesiska pytonormen) kan gå upp till ett år utan att äta, för att sedan sluka i sig en rejäl måltid och på något sätt lyckas metabolisera detta. Nu har man kommit ett steg närmare till att förstå hur.

Man visste sedan tidigare att hjärtat i dessa ormar undergår hypertrofi (växer) direkt efter att de har ätit, för att sedan gå tillbaka i storlek under de kommande dagarna. För ett år sedan släpptes den här studien, där man undersökte vilka RNA-molekyler som uttrycktes i hjärtcellerna (ett s.k. transkriptom, jämför med genom) under olika tillstånd. I en transkriptomanalys inkluderas både mRNA (som kodar för proteiner), rRNA (som bygger upp stora delar av ribosomerna, proteinfabrikerna i cellen), tRNA (används när DNA ”läses av” och ger upphov till mRNA) och andra icke-kodande RNA-snuttar. Till skillnad från genomet, som är någorlunda detsamma (borträknat mutationer) i alla celler under hela livstiden kommer transkriptomet att skilja sig från celltyp till celltyp beroende på cellens funktion. Komponeringen av ett transkriptom kan även ändras beroende på miljöfaktorer, vilket är precis vad man fann gällande pytonormens hjärtmuskelceller.

Forskarna kollade på transkriptomet hos pytonormar i fastande tillstånd, en dag efter en stor måltid och tre dagar efter måltid, och fann uttrycksskillnader i hela 464 gener mellan de tre tillstånden. Skillnaden mellan fastande tillstånd och en dag efter måltid visade sig främst utgöras av RNA-molekyler som visade på ökad metabolism och energiomsättning, medan efter tre dagar visade det sig vara en ökad mängd av RNA-molekyler kopplade till anabola (uppbyggande) processer.

Samma forskningsgrupp släppte för någon månad sen en ny studie, där man hade kollat på de molekylära processer som står bakom denna förändring. Det visar sig att pytonormarna (logiskt nog efter en gigantisk måltid) har kraftigt förhöjda halter av triglycerider (en lagringsform av fettsyror) i sitt blod. NY Daily Times rapporterar att triglyceridnivåerna var upp till 50 gånger högre än normalt (jag har tyvärr inte tillgång till hela originalartikeln, så jag kan inte bekräfta att detta stämmer)! Förhöjda nivåer av triglycerider hos människa är kraftigt kopplat till hjärt-kärlsjukdomar, så hur kan dessa ormar överleva? NY Daily Times citerar Leinwand med att säga att triglyceriderna förbränns så snabbt av pytonormen så att de inte hinner blockera några kärl. Alla organ i ormen växer under den första dagen efter fasta, med betydande andelar av sin normala storlek.

Ännu coolare, forskarna lyckades lista ut en kombination utav tre fettsyror som kunde tillsättas i fastande pytonormars blod och framkalla hypertrofi av hjärtat! Det verkar med andra ord som om fettet i sig signalerar till hjärtcellerna att börja växa.

Enligt studien visade det sig också att mängden utav enzymet superoxiddismutase ökade kraftfullt, något som skyddar hjärtat från oxidativa skador som en följd av den kraftiga tillväxten och metabolismen.

Så, hur påverkar detta oss människor? Vad man vet är att ett hypertroft hjärta uppkommer vid två olika tillstånd hos människa:

 • Kroniskt högt blodtryck
 • Extrem konditionsträning

Om man lyckas förstå hur pytonormarna sedan kan minska ned sin hjärtstorlek kan man, förutsatt att mekanismen är liknande hos människa, använda denna kunskap för att motverka hypertrofin i samband med kroniskt högt blodtryck, som annars kan förstora hjärtat till den grad att det tappar sin elasticitet och försämrar dess pumpande förmåga.

En annan, mindre lyckad följd (och detta är min egna spekulation), är ju ifall dessa fynd i framtiden kommer att användas som doping inom idrotten. Låt oss hoppas att det inte går så långt!

Medialänkar: SVT, SR

 

 

 

Hur påverkar mobiltelefoner immunförsvaret?

29 oktober, 2011

Den här insändaren till Borås tidning hävdar att elektromagnetisk strålning kopplat till bl.a. mobiltelefoner ”stör immunförsvaret på alla plan”. Författaren likställer till och med elektromagnetisk strålning i radiovågsfrekvenser med rökning, både passiv som aktiv. Effekterna från den elektromagnetiska strålningen är till och med farligare, eftersom den ligger som en ”osynlig dimma” och alla drabbas utav den. Jag tänkte försöka undersöka de påståenden som görs i insändaren.

Påstående: Elektromagnetisk strålning påverkar blodhjärnbarriären

Vi kan börja i slutet av hans insändare. Innan det citat som följer så har författaren skrivit om en forskargrupp i Lund (Salfordgruppen) som har påvisat läckage av albumin (ett protein som finns i blodet) genom blod-hjärnbarriären (som normalt inte släpper igenom albumin). Denna ökade genomsläpplighet korreleras i studien med utsättning för elektromagnetisk strålning i radiovågsspektrat (länk till en studie av Salford et al.). I insändaren finns följande stycke:

Strålningsnivån för att öppna denna barriär (blod-hjärnbarriären, egen notering) börjar från cirka 450 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet, en nivå som en majoritet av medborgarna utsätts för varje dag från den trådlösa tekniken. Det är den nivå vi utsätts för från exempelvis en trådlös telefon (Dect) på tio meters avstånd eller från en GSM-basmast på cirka 100 meters avstånd! Det är 10 000 gånger lägre nivå än det referensvärde som strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anser vara säker gräns för GSM 900 – 4,5W/kvadratmeter!”

Redan här underkänner författaren i praktiken sin egna argumentering. Ifall de skadliga effekterna uppkommer vid de nämnda förhållandena, och effekterna i sin tur är farliga eller skadliga, så bör väl detta redan ha påverkat i praktiken alla människor i hela västvärlden? Handen upp den av er som inte, någon gång under en vecka, är inom tio meter från en som pratar i mobiltelefon. Någon?

Några av de sjukdomar som är kopplade till ökad permeabilitet (genomsläpplighet) i blod-hjärnbarriären är temporallobsepilepsi (se den här studien), migrän och multipel skleros (exempel från samma studie, med andra källor)! Eftersom vi inte har sett en lavinartad ökning av dessa och andra neurologiska sjukdomar kan man dra en av två slutsatser:

 1. Elektromagnetisk strålning ökar visserligen permeabiliteten i blod-hjärnbarriären under de förutsättningar som ges av författaren, men detta får inga direkta konsekvenser, i alla fall på kort sikt. Konsekvenserna är hur som helst inte starka nog för att ge upphov till något av de tillstånd som skulle uppkomma vid en betydande ökning av permeabiliteten.
 2. Ingen ökning av permeabilitet sker till följd av elektromagnetisk strålning vid de givna förutsättningarna. Salfordgruppens resultat kan i så fall förklaras exempelvis genom att blodhjärnbarriären hos möss kanske (jag har inte kollat upp detta, utan spekulerar bara) skiljer sig från den hos människor, att deras försök inte inkluderade tillräckligt stor mängd data (bara åtta möss per grupp i den här studien), eventuella bias, eller liknande. Jag lyckades inte hitta någon bekräftelse på deras data, om någon har en studie så läser jag den mer än gärna!

Påstående: Strålningen stör det ”biologiska systemet”

I insändaren står att läsa:

Det kemisk-elektriska systemet är grunden till allt liv, det är med detta system som människans hjärna håller kroppen frisk. Att störa detta system med utifrån kommande elektromagnetisk strålning som innehåller frekvenskomponenter som liknar de kroppsegna, kan innebära att hjärnan tar fel beslut i sitt jobb att hålla kroppen frisk och allvarliga sjukdomar kan uppstå. Detta är så logiskt och enkelt att förstå att man måste vara mycket högt skolad för att inte fatta.

Låt oss kolla på vilka frekvenser som kroppen använder sig utav, jämfört med de frekvenser som vi människor använder inom våran teknologi såsom TV, radio och mobiltelefoner:

 • Hjärnan: I ett EEG kan man avläsa att hjärnan skickar ut frekvenser inom spannet 1-100 Hz. Detta innefattar alfa-, beta-, gamma-, delta-, mu- och thetavågor. (källa: Wikipedias artikel om EEG)
 • FM-radio: Frekvenserna som används inom FM-radio ligger någonstans runt 100 MHz (M:et står som bekant för ”mega”, eller en miljon !)
 • TV: Frekvensen på TV-sändningar ligger någonstans mellan 300-400 MHz
 • Mobiltelefoner: Frekvenser mellan 900-1800 MHz, beroende på vilken ”generation” av mobiltelefoni som mobilen kommer ifrån. (Källa för de sista tre, World Health Organization)

Samma källa påpekar också att kroppen, p.g.a. sin längd, fungerar snarlikt en antenn för de frekvenser som används inom FM-radio och TV, men inte för mobiltelefonifrekvenserna, vilket leder till fem gånger så hög absorption av strålningen från dessa källor. Det faktum att bägge teknikerna har varit i bruk sedan 1950-talet utan någon direkt effekt på människors hälsa (även om begreppet ”soffpotatis och fetma kan härledas till TV) bör vara en stark indikation på att strålning från mobiltelefoner inte är skadlig!

(Läs hela detta stycke innan du drar någon slutsats från det som står skrivet!) Påpekas bör självklart att strålningsstyrka avtar exponentiellt kvadratiskt (rättelse efter kommentar från signaturen ”Bengt”) med avståndet, vilket gör att ett avstånd på några centimeter jämfört med ett avstånd på tio meter gör väldigt stor skillnad i strålningsstyrka. Detta skulle tala för att mobiltelefoner är farligare än TV och radio, vilket har gjort att WHO stödjer en hel del forskning på ämnet. De allra flesta och de bäst utförda studierna visar på en avsaknad på samband mellan exempelvis hjärntumörer och mobiltelefoner och ett tydligt orsakssamband saknas. Om man vill så får man självklart använda sig utav handsfree eller högtalartelefon för säkerhets skull, men det finns inget vetenskapligt underlag för någon fara med mobiltelefoner. (Källa: WHO)

Författaren

Jag hade tänkt att inte kommentera på att författaren till insändaren är VD för ett företag som säljer mobiltelefoner, komradioapparater och annan elektronik, innan jag läste vidare på deras hemsida. Där hävdar Kalle Hellberg, VD för Maxicom och författare till tidigare nämnda artikel att (källa):

Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!

Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil, från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!

Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?

Här någonstans känner jag en konspirationsteori på väg. Att skriva så som han skriver innebär att han tror att FN:s organ för människors hälsa, WHO, är inblandad i en stor konspiration, skapad av telekomindustrin, där man offrar alla människors liv (till och med sina egna liv förutsatt att de inte har något sätt att skydda sig från den allomfattande strålningen) för sin egna ekonomiska vinning. Om hans tidigare påståenden var felaktiga, så är detta rent utav absurt. Jag sitter fysiskt och sliter mitt hår när jag läser hans hemsida!

Vidare läsning

För den som vill få en övergripande bild över var forskningen står i fråga om detta rekommenderar jag starkt de två länkar (elektromagnetiska fält och mer specifikt om mobiltelefoner) jag har gett från WHO, samt resten av deras hemsida. Jag har dessutom skrivit två tidigare inlägg på samma tema:

Hur farlig är trådlös teknik?

Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer?

Vad är ett bra lösenord?

26 oktober, 2011

I och med nyheten om en hackerattack där lösenord har röjts från ett antal hemsidor tänkte jag ta upp lite kort vad som utgör ett bra lösenord. Men jag börjar med att ta hål på en av myterna, att man måste ha med stora bokstäver, siffror, tecken och allt möjligt i sitt lösenord. Detta illustrerades mycket väl av den alldeles underbara webbserien xkcd:

När man pratar om rena ”brute force” hackerattacker, där man helt enkelt testar alla möjliga bokstavskombinationer (troligtvis även med specialtecken, versaler och siffror) är alltså det viktiga antalet tecken i lösenordet, inte ”komplexiteten” sett till hur många konstiga tecken man har använt. En någorlunda vettigt hackförsök kommer med all sannolikhet att ändå använda specialtecken när den försöker gissa ditt lösenord.

Ett långt lösenord hade dock inte hjälpt i den här hackerattacken, eftersom de gick direkt in i databasen över användarnamn och lösenord och läste av de krypterade versionerna av lösenorden. Det enda sättet att skydda sig mot att detta får alltför stora konsekvenser är att inte ha samma lösenord på alla hemsidor! Om man löser detta genom att använda en slumpgenerator för lösenordet, eller genom att arbeta in något unikt för den hemsidan i lösenordet, eller genom att numrera alla sina lösenord från när man skapar dem, så har man direkt skyddat sig från att ett kapat lösenord inte möjliggör att någon direkt har åtkomst åt din blogg, mail, facebook, twitter, forumanvändare och så vidare.

Att skydda sig mot ”attacker” från närstående eller (o)vänner handlar självklart om att inte ha enkla, personliga lösenord (hade kunnat vara ”modohockey”, ”skepticism”, ”vemvadhurvarfor” eller liknande i mitt fall), eller att använda sig av listor såsom den här med de tio vanligaste lösenorden i Storbritannien. Om nu inte din värsta fiende är en hacker, varpå det jag skrev i början blir aktuellt igen!

Någon som har fler idéer på vad som gör ett bra lösenord?

Medialänkar: AB, AB (igen), Expressen, Expressen (igen), DN, SvD, DN (2/5 2012)

Varför är astrologi taurusfaeces?

26 oktober, 2011

Dagens ämne är ett av de ämnen som den största delen av befolkningen faktiskt är skeptisk mot, astrologi. En undersökning utförd av Vetenskap och Allmänhet från 2009 visade att 23 % av de tillfrågade trodde på astrologi, medan mer än hälften avfärdade astrologi som ovetenskapligt (källa).

Några kanske tycker att det är ett ”enkelt mål” att ge sig på astrologi, men ser man till att nästan var fjärde svensk, enligt undersökningen, tror på astrologi, så visar sig betydelsen väldigt snart. Effekten förstärks av att astrologi, och främst horoskop, gör anspråk på att kunna förutspå hur människor bör bete sig, vilka val de borde göra, vem de kommer ha en lyckad relation med, och till och med dikterar en persons personlighet! Begrunda att det skulle finnas politiker som tar beslut med hjälp av dagens horoskop, eller att ett annars lyckligt förhållande spricker för att kvinnan som är skorpion har hört att hon passar ihop med en tvilling.

Hur kan jag då vara så säker på att astrologi är ”taurusfaeces” (tjuravföring, eller ”bull shit”, för den som inte kan sin latin)? Vi kör med en liten lista helt enkelt:

 • Det saknas verkningsmekanism. Varken jag eller vetenskapen har hört om någon trolig mekanism för att stjärnor och planeter som är flera miljoner kilometer bort (som allra minst 56 miljoner kilometer för Mars, 147 miljoner km till Solen och 39,9 biljoner (miljoner miljoner) kilometer till Proxima Centauri) skulle påverka oss mer än att fotoner kan nå våra ögon från dessa kan nå våra ögon, och skapa signaler i våran hjärna. Phil Plait sammanfattar här varför astrologi måste ta till magi för att förklara sina påståenden. Ingen av de krafter som finns i universum (gravitation, elektromagnetism, svaga kraften & starka kraften) kan användas som förklaring. Vore effekten beroende på elektromagnetism så skulle Solen vara en för stor störningskälla relativt stjärnorna, hänvisar man till gravitation så gör Månen samma sak. Den svaga och den starka kraften verkar bara på avstånd inom atomer, inte astronomiska avstånd!
 • Stjärntecknena är mänskliga påhitt, de stjärnor som ingår i ett stjärntecken har ingen objektiv koppling sinsemellan. Om vi exemplifierar med Karlavagnen, så ligger den närmaste stjärnan, Mizar, 78 ljusår bort, medan Dubhe ligger 124 ljusår bort (avstånd från Wikipedia). Liknande förhållanden går att se för andra stjärntecken. Varför dessa stjärnor skulle ha något samband, förutom att de befinner sig synbart nära varandra på just jordens stjärnhimmel, har jag inte hört någon tillfredställande förklaring på ännu.
 • Det ultimata testet för astrologi vore att testa personlighet, livshändelser och annat för personer med samma födelseplats (viktigt enligt vissa astrologer), samma födelsedatum, och till och med liknande födelsetid (astrologen John Addey skrev 1967 att personer födda inom några få minuter bör uppvisa exceptionella likheter, sida 187 (artikeln är inte så lång, den ingick i en publicerad tidsskrift!) på denna länk). Sådana studier har gjorts och resultaten, efter korrigeringar för olika bias, är en tydlig avsaknad av samband (samma källa, sidan 187 och framåt).
 • Den individuella upplevelsen av att horoskop stämmer kan förklaras helt utav astrologernas förmåga att göra generaliserade, vaga uttalanden. Magikern och skeptikern James Randi utförde ett experiment där han gick in i ett klassrum och delade ut ett horoskop till alla eleverna. De fick sedan bedöma hur väl horoskopet passade in på dem själva, och de flesta rapporterade att det passade in relativt bra. Haken var att alla, oavsett stjärntecken, hade fått samma horoskop! (källa: Phil Plaits artikel om astrologi, medveten om att det inte är en vetenskaplig källa, men testa att läsa ett annat stjärnteckens horoskop för dagen så ser du snabbt att de alla passar ungefär lika bra, i alla fall om man gör det över en veckas tid). Jag är medveten om att detta slår hårdast mot vardagliga horoskop jämfört med ”hard core”-astrologi med individuella stjärnkartor som tar med födelsedatum, födelseplats och födelsetid i beräkningarna, men effekten är ändå densamma!
 • De flesta astrologerna tar inte ens med det 13:e stjärntecknet, Ormbäraren, i sina beräkningar. Solen ligger i detta stjärntecken under en period i november och december, men utesluts från de flesta horoskopen, eftersom det helt enkelt ser snyggare ut med 12 ”zoner” i zodiaken. Zodiaken är med andra ord inte uppdelad efter stjärntecknenas egentliga utbredning, utan indelat i 12 lika stora delar av stjärnhimlen (30° per ”stjärntecken”).
 • De datum som ofta anges för olika stjärntecken i zodiaken stämmer inte överens med var Solen ligger längre. När astrologi först uppstod någon gång mellan 200 f.v.t. (före vår tideräkning) och 200 e.v.t. så utgick man från solens position under vårdagjämningen (vernal equinox) och kallade detta för 0°. På denna tid låg Solen någonstans mellan stjärntecknena Väduren och Fiskarna. Eftersom jordens axel lutar, och denna lutning förändras över tiden (kallas för precession), har nu solens position vid vårdagjämningen förändrats, och ligger nu närmare Vattenbäraren! Detta kompenseras som sagt inte för, utan man hänvisar till olika ”referensramar” (t.ex. här). Man underkänner med andra ord stjärnornas roll (i och för sig praktiskt sett till punkt ett och två) i att utöva någon effekt på oss människor, utan att förutsägelserna från astrologi bara beror på det fiktiva rutnät som vi människor har ritat upp över stjärnhimmeln. (skeptisk förklaring av precession här)

Att en människas personlighet skulle påverkas av vilket stjärntecken våran närmaste stjärna Solen syntes i under födseln har helt enkelt ingen vetenskaplig grund.

Har ni inte fått nog så tipsar jag än en gång om att läsa Phil Plaits artikel på ämnet, han är ändå astronom, till skillnad från mig, och vet ett och annat om stjärnor.

Vad spelar det för roll?

22 oktober, 2011

Jag läser med förfäran i DN om en tre år gammal pojke i Italien som dog av en lunginflammation efter att hans föräldrar försökt bota honom i hemmet med fänkålste och homeopatiska läkemedel. Föräldrarna är nu misstänkta för dråp. Detta fick mig att tänka på en väldigt betydelsefull och bra hemsida: What’s the harm?, som har samlat exempel på där alternativmedicin och annan pseudovetenskap har åsamkat skada. Enligt hemsidan har över 350000 människor dött, ytterligare 300000 skadats och ekonomiska skador på 2,8 miljarder dollar skett som en följd av pseudovetenskap (de har även med felaktig information från GPS-system, men jag beräknar den kategorin som liten i sammanhanget, dra bort lite siffror om ni vill från exemplens för detta).

Denna sida är ett jättebra svar på de som undrar vad problemet är med att folk tror på alternativmedicin, astrologi, mediumskap och liknande. Många av historierna på sidan är gripande och tragiska, och hade kunnat undvikas med kritiskt tänkande!

I Sverige har vi, som tur är, lagstiftning som hindrar alternativmedicinsk behandling av barn upp till åtta års ålder. Denna lagstiftning ser ut så att barn upp till åtta års ålder (tillsammans med diabetiker, epileptiker, cancerpatienter och de med samhällsfarliga smittsamma sjukdomar) ej får behandlas av människor som saknar giltig legitimation för dessa behandlingar (Vårdguiden).

Så nästa gång jag blir passionerad över alternativmedicin eller pseudovetenskap, så vet ni varför!

Medialänkar: SVT, SvD, Dagen

Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer?

21 oktober, 2011

Den 31:a maj i år släppte IARC (International Agency for Research on Cancer) ett pressmeddelande som tillkännagav att strålning från mobiltelefoner hade klassats som ”möjligen cancerframkallande”, och lagts i samma grupp som bl.a. kaffe. Både innan och efter detta så har rädslan hos en del människor varit stor för att vi har uppfunnit en teknik som till slut kommer att ta död på oss, den icke-joniserande strålningen (läs gärna mitt tidigare inlägg om Wi-Fi-nätverk i skolor).

Klassificeringen av mobiltelefonstrålning som möjligen carcinogen (cancerframkallande) grundade sig i studier som visat på en 10 % ökat samband mellan gliomutveckling och väldigt hög mobiltelefonanvändning. Man klassade mobiltelefoner i grupp 2B, när man menar att ett orsakssamband anses möjligt, men andra faktorer som bias, slump eller andra yttre faktorer kan ha orsakat resultatet. Man drog (som vanligt) slutsatsen att mer forskning behövs på området.

Nu har mer forskning utförts. Ett forskarteam i Danmark har sökt samband mellan innehav av mobiltelefonabonnemang och risken för cancerutveckling i 17 års tid (1990-2007) hos nära 360 000 personer, den största grupp som har undersökts hittills (länk till artikeln). Bland dessa hade över 10 000 hjärntumörer uppstått under studiens tid. Man fann inga signifikanta samband mellan abonnemanginnehav och risk för hjärntumörer, och inte heller någon dosrespons* sett över tiden. Man såg inte heller något anatomiskt samband mellan tumörutveckling och mobiltelefonernas position vid samtal. Vissa tumörformer hade en lägre förekomst hos abonnemanginnehavare än resten av populationen, medan vissa hade en högre förekomst, men det fanns inga signifikanta samband. Detta tyder på att sambanden är ett resultat av slumpen, och skulle troligtvis minska om man hade en ännu större population att undersöka.

I labstudier in vitro och in vivo har man inte hittat någon cancerogen effekt hos denna typ av strålning, något som har diskuterats av Europakommisionens vetenskapliga råd för nya hälsorisker (SCENIHR). I januari 2009 antogs detta dokument, där denna slutsats fastslås som den gällande åsikten för komitten.

De danska forskarna påpekar själva en del brister i studien:

 • Att ha ett mobilabonnemang är inte detsamma som att använda en mobiltelefon
 • Data om mobilabonnemangen fanns bara fram till 1996, varpå nya abonnemangsägare tyvärr har klassats som icke-användare i studien
 • Företagsabonnemang uteslöts, vilket kan ha lett till att vissa mobilanvändare klassades som icke-användare

Detta görs i stycket ”Strengths and limitations of the study”, och efter att bristerna har klarlagts så motiveras varför resultaten ändå är pålitliga. Man gjorde bl.a. en extra analys där man begränsade sig till perioden 1990-1996, för att motverka punkt 2, och fick liknande resultat som grundanalysen. Det hänvisas till en annan dansk studie som kopplar mobilabonnemanginnehav till en ökad användning av mobiltelefon relativt andra människor (23 min/vecka jämfört med 17 min/vecka), som t.ex. kan ha haft kontantkort. Detta svarar då att minska betydelsen av punkt 1.

Som avslutning så skriver artikelförfattarna att fler studier behövs, där man kollar över ett ännu längre tidspann och ytterligare eliminerar riskerna för missklassificering av mobilanvändning.

Slutsatsen för tillfället får, för min del, bli att man för tillfället saknar klara bevis om ett samband mellan mobiltelefonanvändning och tumörutveckling i hjärnan. Till råga på detta så saknas det även möjliga mekanismer för detta samband, och de labbstudier som har gjorts har visat en avsaknad av samband. Jag fortsätter med andra ord att använda min iPhone med ro, och hoppas att onödig rädsla kan undvikas!

Medialänkar: DN, SvD, GP, SVT, AB, Expressen

*De som hade skaffat abonnemang tidigt under undersökningsperioden hade ingen ökad risk för tumörutveckling jämfört med de som hade skaffat abonnemang senare, eller inte skaffat alls.

P.S. Gilla gärna Vemvadhurvarför på Facebook också, för direkt uppdatering i din feed när ett nytt inlägg läggs upp, samt möjlighet till diskussion utöver kommentarsfältet på bloggen 🙂

Vad händer den 21:a oktober?

19 oktober, 2011

Enligt mig (och de allra flesta) vaknar alla upp till en normal fredagsmorgon: regnig eller solig, underbar eller jobbig, rolig eller tråkig, eller någonstans mittemellan. Dagen kommer fortsätta som vanligt med skola/jobb, och alla kan gå hem för fredagsmys och/eller utgång på kvällen. Enligt Harold Camping, chef och programledare på en kristen radiokanal (Family Radio), väntar istället några ryttare och deras fina hästar på att få visa sig!

Apokalypsens hästar

Harold Camping menar att han har ”knäckt” koden i Bibeln och harräknat ut att Gud har ledsnat på Jorden om två dagar. Som en del kanske minns så hade Camping förutspått apokalypsen den 21:a maj i år också, utan att någonting synbart hände. Han har även tidigare pekat ut ett datum år 1994, utan ”framgång”. Avsaknaden av apokalyps år 1994 har förklarats med ett räknefel, medan han hävdar att den 21:a maj i år i själva verket var en apokalyps, om än bara själslig. Han har lagt ut en ”förklarande” text på sin hemsida, som kan läsas här. (Jag kommer sammanfatta vad han skriver, men läs gärna hans egna formuleringar!)

Kort sagt menar Camping att den 21:a maj var den riktiga ”domedagen”, där Gud dömde alla på Jorden, huruvida man skulle hamna i himlen eller helvetet bestämdes alltså för ca. fem månader sen (hur Gud gjorde med barn som har fötts sedan dess förtäljer inte historien). Camping skriver i och för sig i första stycket att alla utom de ”sanna troende” har varit under ständig bedömning sedan 21:a maj fram tills nu, men hänvisar i ett senare stycke till Uppenbarelseboken 22:10-12 för att visa att ingen som räddades 21:a maj kan någonsin räddas (förlåtande Gud?). I slutet av texten skriver han dock att vem som helst fortfarande kan söka Guds nåd eftersom det är Gud som i slutändan bestämmer allting (så det går att bli benådad efter 21:a maj? Eller visste Gud redan att den personen skulle söka nåd innan 21:a oktober, så han valde att rädda personen redan 21:a maj?)

Inför 21:a maj var Camping övertygad om att domedagen skulle innebära en stor jordbävning, vilket han också menar skedde (även om ingen seismolog håller med honom). Han menar att Gud har dolt den sanna innebörden av ordet ”jordbävning”, eftersom det egentligen syftar till att ”skaka om människor”! Camping hänvisar till Första Moseboken 2:7, där Gud skapar människan från jorden på marken, och menar att människor blev skakade av rädsla som aldrig förr (förutom 1994?) den 21:a maj.

Camping är, som många vet, inte den enda som har förutspått världens undergång (se här för en lista från JREF (James Randi Educational Foundation) över 44 tidigare försök som, turligt nog, inte lyckades). Det finns till och med en mängd kritiker som använder Bibeln som bevis mot Camping, närmare bestämt Matteus 24:36

But about that day or hour (domedagen, egen kommentar) no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son,[a] but only the Father.

Jag kommer i alla fall somna in lugnt både på torsdag kväll och fredag kväll, lugn och trygg med att Jorden finns kvar!

Medialänkar: AB, Expressen, DN (blogginlägg), MSNBC (amerikansk)

P.S. Campings resonemang grundar sig i numerologi med Bibeln som utgångspunkt och att det skulle vara exakt 7000 år sedan syndafloden och Noas ark. För Gud motsvarar en dag 1000 år, och därmed har det nu gått sju dagar sedan Jorden svämmade över. Med tanke på rådande väderlek i Göteborg får jag väl ge Camping ett halvt rätt för det sambandet iaf 😉

Varför är nakenråttan så speciell?

14 oktober, 2011
Naked Molerat Heterocephalus glaber eating

Image via Wikipedia

(Där var en rubrik du inte väntade dig att se. Eller?)

DN rapporterade den 12:e oktober om en gnagare som är immun mot cancer och åldrande. Resultaten publicerades i Nature, där forskarna skriver om hur de har sekvenserat genomet hos denna mycket underliga gnagare, Heterocephalus Glaber, eller i dagligt tal nakenråtta. Även om dess resistens mot åldrande och cancer kanske är mest lockande för oss människor, så finns det väldigt många andra egenskaper som är minst lika intressanta.

 • Nakenråttan lever under jorden i kolonier liknande bikolonier, d.v.s. med en ”drottning” och en stor mängd hanar och infertila honor runt om. Drottningen förtrycker de andra honornas fertilitet.
 • Eftersom de lever under jorden så innehåller deras inandningsluft en klart mindre halt syre/koldioxid. Detta har de troligtvis löst genom att utveckla en förändrad affiniteten (bindningsstyrkan) mellan syremolekyler och hemoglobin (molekylen som styr bär syre i blodet).
 • Denna miljö har gjort att nakenråttan har fått sänka sin basalmetabolism kraftigt, till den grad att de är de mest ”energisnåla” däggdjuren. För att spara på energi så väljer nakenråttan, till skillnad från de flesta däggdjuren, att låta sin kroppstemperatur följa omgivningens, de är ”poikilotermala”. (Vill du läsa mer om kroppstemperaturen? Länk)
 • De är okänsliga för vissa typer av smärta, sådan som är medierad av ”Substans P”. Orsaken till detta är en mutation på den del av DNA:t som reglerar transkriptionen av substans P, genen för substans P är dock helt intakt.
 • Livslängden hos nakenråttor är upp till 30 år (längst av alla gnagare), och de uppvisar inget samband mellan ålder och dödsrisk! Hos människor och de flesta andra djur drabbas kroppen av diverse åldersrelaterade problem, något som dessa djur verkar ha lyckats undvika. De är dessutom fertila ända fram tills de dör. Lösningen på problemet verkar vara att bibehålla nivåerna av enzymer som är viktiga för cellers funktion. Hos människor nedregleras vissa av dessa enzymer, som leder till att cellerna tappar vitalitet. Ett av de viktigaste enzymerna som är aktivt hos nakenråttan är TERT, ”telomerase reverse transcriptase”, som är viktigt för bibehållandet av telomererna, en typ av ”nonsens”-sekvens på vardera sida av kromosomer som gör att generna i DNA inte påverkas av för många replikationer. (Upptäckten av telomerer och telomeras belönades med Nobelpriset i medicin eller fysiologi år 2009, vid intresse finns en förklarande artikel här)
 • Nakenråttan utvecklar inte cancer, varken spontant eller om man försöker att inducera tumörer experimentellt (vilket är varför artikeln fick så mycket uppmärksamhet)! Den nya forskningen visade att detta beror på att nakenråttan har en bra förmåga att döda potentiellt farliga celler. Bland annat hittade man en gen, SMAD3, som hos människor nedregleras med ålder, men som istället uppregleras hos nakenråttan. Proteinet som kommer från SMAD3 är en viktig reglerarmekanism för TGF-beta-systemet, som styr celldelningar, en viktig del i cancerutveckling. Uppregleringen av SMAD3 tros leda till att balansen celldelning/celldöd bibehålls på en säker nivå. Det finns även andra gener som är inblandade i cancer, men där ni helt enkelt får klicka på länken högre upp för att läsa mer 😉

Det är exakt sådan här forskning som kan rädda liv, och samtidigt väcka intresse för vetenskapen! Att känna till att det finns varelser på vår jord som har utvecklat dessa egenskaper är för mig något väldigt häftigt och roligt. Förhoppningen är självklart att den nya kunskap man har hittat om åldrandet och avsaknaden av cancerutveckling ska kunna tillämpas på människor, men det är något som framtiden får utvisa.

Vad är (har varit) problemet med mänsklig kloning?

5 oktober, 2011

DN rapporterar idag om amerikanska forskare som har gjort ett mindre ”break-through” i forskning på mänsklig kloning, i syfte att ta fram patientspecifika embryonala stamceller. Den kliniska användningen för stamceller (både embryonala och s.k. inducerade pluripotenta stamceller, IPS) anses vara väldigt stora.

För IPS (stamceller från vuxna som har manipulerats för att gå tillbaka i sin utveckling, och kunna omdifferentieras till nya typer av celler) ses en framtida användning inom organtransplantationer och botande av sjukdomar såsom Alzheimers, diabetes, reumatoid artrit, ryggmärgsskador, stroke och många fler (länk till National Institute for Health)

Embryonala stamceller skulle kunna bota en något annan (om än överlappande) uppsättning av sjukdomar, på grund av subtila skillnader emellan embryonala stamceller och IPS. Embryonala stamceller skulle kunna användas vid exempelvis Parkinsons, Duchennes muskeldystrofi, diabetes, ryggmärgsskador, hjärtsjukdomar, blindhet och dövhet (länk). För tillfället försöker man att framställa embryonala stamceller främst från äggceller som har befruktats in vitro (i provrör) och tillåtits dela sig tills de är ungefär 70-100 celler (blastocyststadiet) när de embryonala stamcellerna har börjat uppkomma. Detta till skillnad från vad många motståndare till embryonala stamceller tror (att blastocysterna plockas ut från gravida kvinnor). Problemet med denna syntetiska väg har varit att äggcellerna inte har hunnit nå blastocyststadiet, förrän de av någon anledning har avstannat i sina celldelningar.

Så, vad är det då för genombrott som har gjorts? Tidigare har man plockat ut DNA:t från den obefruktade äggcellen, för att sedan föra in en ett fullständigt genom (två kromosomer av varje) från den person som man gjorde stamceller åt. Vad forskarna gjorde var att de försökte lista ut vad som har varit ”boven i dramat”, så att säga.

De testade att genomföra kloningen på nya sätt, för att se vilken del av äggcellen som man tidigare har plockat bort, men som var nödvändig för att celldelningarna ska kunna fortsätta till blastocyststadiet. Man kom fram till att om man lämnade DNA:t från äggdonatorn i äggcellen samtidigt som man förde in det nya DNA:t, så uppnåddes blastocyststadiet utan problem. Den enda haken, som den observanta läsaren säkert har listat ut, är att man kommer att ha en blastocyst där varje cell innehåller en och en halv uppsättningar DNA (två kromosomer av varje från patienten och en kromosom av varje från donatorn). Dessa kan inte transplanteras tillbaka till patienten, men man har lyckats isolera vad problemet har varit med den traditionella metoden.

Allt detta öppnar för fler forskare att försöka hitta lösningar för att passera detta hinder, och till slut rädda liv och bota miljoner människor från diverse sjukdomar! Sånt här är precis varför jag tror på vetenskapen som metod, en stor samling av utbildade, smarta och uppfinningsrika människor som gemensamt försöker lösa vår tids stora problem, och hela tiden gör små, små framsteg mot att lyckas!

För den som vill läsa mer så finns en populärvetenskaplig artikel från tidsskriften Nature (länk).

P.S. Vemvadhurvarför finns nu på Facebook! Klicka på den lilla ”gilla”-knappen i högermenyn 🙂

Vad är alternativet till Nobelprisen?

3 oktober, 2011

Med anledning av det uppmärksammade tillkännagivandet av årets nobelpristagare tänkte jag bara passa på att tipsa er läsare om de alternativa nobelprisen, ”the Ig Nobel Prize”. Namnet är en ordlek på ”Nobel” och det engelska ordet ”ignoble” (oädel, utan mening), och priserna syftar till att uppmärksamma forskning som först får människor att skratta, sedan att tänka efter. På sitt egna lilla sätt så är Ig Nobel Prize en hyllning till att all forskning inte behöver vara seriös och tråkig, som säkert en del tycker.

Några exempel på årets pristagare är:

 • Kemi: Makoto Imai, Naoki Urushihata, Hideki Tanemura, Yukinobu Tajima, Hideaki Goto, Koichiro Mizoguchi och Junichi Murakami, för deras forskning på vilken densitet av luftburen wasabi som är optimal för att väcka sovande människor. Detta skulle, enligt dem, kunna användas som en ny typ av brandvarnare!
 • Fysiologi: Anna Wilkinson, Natalie Sebanz, Isabella Mandl och Ludwig Huber, för forskning på huruvida gäspningar smittar mellan sköldpaddor av en viss art.
 • Fredspriset: Arturas Zuokas, borgmästare av Litauens huvudstad Vilnius, för sin demonstration av att man kan råda bot på felparkerade lyxbilar genom att köra över dem med armétankar!!!

Hela listan på alla års pristagare kan hittas på: http://improbable.com/ig/winners/. Jag tänkte sluta inlägget med en av mina all-time favourites:

Priset i lingvistik gick år 2007 till Juan Manuel Toro, Josep B Trobalon och Núria Sebastián-Gallés för deras forskning på råttor som visade att råttorna ibland inte kan skilja på när en människa pratar baklänges på holländska och japanska!


%d bloggare gillar detta: