Posted tagged ‘Strålning’

Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer?

21 oktober, 2011

Den 31:a maj i år släppte IARC (International Agency for Research on Cancer) ett pressmeddelande som tillkännagav att strålning från mobiltelefoner hade klassats som ”möjligen cancerframkallande”, och lagts i samma grupp som bl.a. kaffe. Både innan och efter detta så har rädslan hos en del människor varit stor för att vi har uppfunnit en teknik som till slut kommer att ta död på oss, den icke-joniserande strålningen (läs gärna mitt tidigare inlägg om Wi-Fi-nätverk i skolor).

Klassificeringen av mobiltelefonstrålning som möjligen carcinogen (cancerframkallande) grundade sig i studier som visat på en 10 % ökat samband mellan gliomutveckling och väldigt hög mobiltelefonanvändning. Man klassade mobiltelefoner i grupp 2B, när man menar att ett orsakssamband anses möjligt, men andra faktorer som bias, slump eller andra yttre faktorer kan ha orsakat resultatet. Man drog (som vanligt) slutsatsen att mer forskning behövs på området.

Nu har mer forskning utförts. Ett forskarteam i Danmark har sökt samband mellan innehav av mobiltelefonabonnemang och risken för cancerutveckling i 17 års tid (1990-2007) hos nära 360 000 personer, den största grupp som har undersökts hittills (länk till artikeln). Bland dessa hade över 10 000 hjärntumörer uppstått under studiens tid. Man fann inga signifikanta samband mellan abonnemanginnehav och risk för hjärntumörer, och inte heller någon dosrespons* sett över tiden. Man såg inte heller något anatomiskt samband mellan tumörutveckling och mobiltelefonernas position vid samtal. Vissa tumörformer hade en lägre förekomst hos abonnemanginnehavare än resten av populationen, medan vissa hade en högre förekomst, men det fanns inga signifikanta samband. Detta tyder på att sambanden är ett resultat av slumpen, och skulle troligtvis minska om man hade en ännu större population att undersöka.

I labstudier in vitro och in vivo har man inte hittat någon cancerogen effekt hos denna typ av strålning, något som har diskuterats av Europakommisionens vetenskapliga råd för nya hälsorisker (SCENIHR). I januari 2009 antogs detta dokument, där denna slutsats fastslås som den gällande åsikten för komitten.

De danska forskarna påpekar själva en del brister i studien:

  • Att ha ett mobilabonnemang är inte detsamma som att använda en mobiltelefon
  • Data om mobilabonnemangen fanns bara fram till 1996, varpå nya abonnemangsägare tyvärr har klassats som icke-användare i studien
  • Företagsabonnemang uteslöts, vilket kan ha lett till att vissa mobilanvändare klassades som icke-användare

Detta görs i stycket ”Strengths and limitations of the study”, och efter att bristerna har klarlagts så motiveras varför resultaten ändå är pålitliga. Man gjorde bl.a. en extra analys där man begränsade sig till perioden 1990-1996, för att motverka punkt 2, och fick liknande resultat som grundanalysen. Det hänvisas till en annan dansk studie som kopplar mobilabonnemanginnehav till en ökad användning av mobiltelefon relativt andra människor (23 min/vecka jämfört med 17 min/vecka), som t.ex. kan ha haft kontantkort. Detta svarar då att minska betydelsen av punkt 1.

Som avslutning så skriver artikelförfattarna att fler studier behövs, där man kollar över ett ännu längre tidspann och ytterligare eliminerar riskerna för missklassificering av mobilanvändning.

Slutsatsen för tillfället får, för min del, bli att man för tillfället saknar klara bevis om ett samband mellan mobiltelefonanvändning och tumörutveckling i hjärnan. Till råga på detta så saknas det även möjliga mekanismer för detta samband, och de labbstudier som har gjorts har visat en avsaknad av samband. Jag fortsätter med andra ord att använda min iPhone med ro, och hoppas att onödig rädsla kan undvikas!

Medialänkar: DN, SvD, GP, SVT, AB, Expressen

*De som hade skaffat abonnemang tidigt under undersökningsperioden hade ingen ökad risk för tumörutveckling jämfört med de som hade skaffat abonnemang senare, eller inte skaffat alls.

P.S. Gilla gärna Vemvadhurvarför på Facebook också, för direkt uppdatering i din feed när ett nytt inlägg läggs upp, samt möjlighet till diskussion utöver kommentarsfältet på bloggen 🙂

Annonser

%d bloggare gillar detta: