Posted tagged ‘Hälsorisker’

Hur påverkar mobiltelefoner immunförsvaret?

29 oktober, 2011

Den här insändaren till Borås tidning hävdar att elektromagnetisk strålning kopplat till bl.a. mobiltelefoner ”stör immunförsvaret på alla plan”. Författaren likställer till och med elektromagnetisk strålning i radiovågsfrekvenser med rökning, både passiv som aktiv. Effekterna från den elektromagnetiska strålningen är till och med farligare, eftersom den ligger som en ”osynlig dimma” och alla drabbas utav den. Jag tänkte försöka undersöka de påståenden som görs i insändaren.

Påstående: Elektromagnetisk strålning påverkar blodhjärnbarriären

Vi kan börja i slutet av hans insändare. Innan det citat som följer så har författaren skrivit om en forskargrupp i Lund (Salfordgruppen) som har påvisat läckage av albumin (ett protein som finns i blodet) genom blod-hjärnbarriären (som normalt inte släpper igenom albumin). Denna ökade genomsläpplighet korreleras i studien med utsättning för elektromagnetisk strålning i radiovågsspektrat (länk till en studie av Salford et al.). I insändaren finns följande stycke:

Strålningsnivån för att öppna denna barriär (blod-hjärnbarriären, egen notering) börjar från cirka 450 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet, en nivå som en majoritet av medborgarna utsätts för varje dag från den trådlösa tekniken. Det är den nivå vi utsätts för från exempelvis en trådlös telefon (Dect) på tio meters avstånd eller från en GSM-basmast på cirka 100 meters avstånd! Det är 10 000 gånger lägre nivå än det referensvärde som strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anser vara säker gräns för GSM 900 – 4,5W/kvadratmeter!”

Redan här underkänner författaren i praktiken sin egna argumentering. Ifall de skadliga effekterna uppkommer vid de nämnda förhållandena, och effekterna i sin tur är farliga eller skadliga, så bör väl detta redan ha påverkat i praktiken alla människor i hela västvärlden? Handen upp den av er som inte, någon gång under en vecka, är inom tio meter från en som pratar i mobiltelefon. Någon?

Några av de sjukdomar som är kopplade till ökad permeabilitet (genomsläpplighet) i blod-hjärnbarriären är temporallobsepilepsi (se den här studien), migrän och multipel skleros (exempel från samma studie, med andra källor)! Eftersom vi inte har sett en lavinartad ökning av dessa och andra neurologiska sjukdomar kan man dra en av två slutsatser:

  1. Elektromagnetisk strålning ökar visserligen permeabiliteten i blod-hjärnbarriären under de förutsättningar som ges av författaren, men detta får inga direkta konsekvenser, i alla fall på kort sikt. Konsekvenserna är hur som helst inte starka nog för att ge upphov till något av de tillstånd som skulle uppkomma vid en betydande ökning av permeabiliteten.
  2. Ingen ökning av permeabilitet sker till följd av elektromagnetisk strålning vid de givna förutsättningarna. Salfordgruppens resultat kan i så fall förklaras exempelvis genom att blodhjärnbarriären hos möss kanske (jag har inte kollat upp detta, utan spekulerar bara) skiljer sig från den hos människor, att deras försök inte inkluderade tillräckligt stor mängd data (bara åtta möss per grupp i den här studien), eventuella bias, eller liknande. Jag lyckades inte hitta någon bekräftelse på deras data, om någon har en studie så läser jag den mer än gärna!

Påstående: Strålningen stör det ”biologiska systemet”

I insändaren står att läsa:

Det kemisk-elektriska systemet är grunden till allt liv, det är med detta system som människans hjärna håller kroppen frisk. Att störa detta system med utifrån kommande elektromagnetisk strålning som innehåller frekvenskomponenter som liknar de kroppsegna, kan innebära att hjärnan tar fel beslut i sitt jobb att hålla kroppen frisk och allvarliga sjukdomar kan uppstå. Detta är så logiskt och enkelt att förstå att man måste vara mycket högt skolad för att inte fatta.

Låt oss kolla på vilka frekvenser som kroppen använder sig utav, jämfört med de frekvenser som vi människor använder inom våran teknologi såsom TV, radio och mobiltelefoner:

  • Hjärnan: I ett EEG kan man avläsa att hjärnan skickar ut frekvenser inom spannet 1-100 Hz. Detta innefattar alfa-, beta-, gamma-, delta-, mu- och thetavågor. (källa: Wikipedias artikel om EEG)
  • FM-radio: Frekvenserna som används inom FM-radio ligger någonstans runt 100 MHz (M:et står som bekant för ”mega”, eller en miljon !)
  • TV: Frekvensen på TV-sändningar ligger någonstans mellan 300-400 MHz
  • Mobiltelefoner: Frekvenser mellan 900-1800 MHz, beroende på vilken ”generation” av mobiltelefoni som mobilen kommer ifrån. (Källa för de sista tre, World Health Organization)

Samma källa påpekar också att kroppen, p.g.a. sin längd, fungerar snarlikt en antenn för de frekvenser som används inom FM-radio och TV, men inte för mobiltelefonifrekvenserna, vilket leder till fem gånger så hög absorption av strålningen från dessa källor. Det faktum att bägge teknikerna har varit i bruk sedan 1950-talet utan någon direkt effekt på människors hälsa (även om begreppet ”soffpotatis och fetma kan härledas till TV) bör vara en stark indikation på att strålning från mobiltelefoner inte är skadlig!

(Läs hela detta stycke innan du drar någon slutsats från det som står skrivet!) Påpekas bör självklart att strålningsstyrka avtar exponentiellt kvadratiskt (rättelse efter kommentar från signaturen ”Bengt”) med avståndet, vilket gör att ett avstånd på några centimeter jämfört med ett avstånd på tio meter gör väldigt stor skillnad i strålningsstyrka. Detta skulle tala för att mobiltelefoner är farligare än TV och radio, vilket har gjort att WHO stödjer en hel del forskning på ämnet. De allra flesta och de bäst utförda studierna visar på en avsaknad på samband mellan exempelvis hjärntumörer och mobiltelefoner och ett tydligt orsakssamband saknas. Om man vill så får man självklart använda sig utav handsfree eller högtalartelefon för säkerhets skull, men det finns inget vetenskapligt underlag för någon fara med mobiltelefoner. (Källa: WHO)

Författaren

Jag hade tänkt att inte kommentera på att författaren till insändaren är VD för ett företag som säljer mobiltelefoner, komradioapparater och annan elektronik, innan jag läste vidare på deras hemsida. Där hävdar Kalle Hellberg, VD för Maxicom och författare till tidigare nämnda artikel att (källa):

Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!

Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil, från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!

Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?

Här någonstans känner jag en konspirationsteori på väg. Att skriva så som han skriver innebär att han tror att FN:s organ för människors hälsa, WHO, är inblandad i en stor konspiration, skapad av telekomindustrin, där man offrar alla människors liv (till och med sina egna liv förutsatt att de inte har något sätt att skydda sig från den allomfattande strålningen) för sin egna ekonomiska vinning. Om hans tidigare påståenden var felaktiga, så är detta rent utav absurt. Jag sitter fysiskt och sliter mitt hår när jag läser hans hemsida!

Vidare läsning

För den som vill få en övergripande bild över var forskningen står i fråga om detta rekommenderar jag starkt de två länkar (elektromagnetiska fält och mer specifikt om mobiltelefoner) jag har gett från WHO, samt resten av deras hemsida. Jag har dessutom skrivit två tidigare inlägg på samma tema:

Hur farlig är trådlös teknik?

Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer?

Annonser

%d bloggare gillar detta: