Hur står sig ”evidensen” för skapelseberättelsen? Del 1

Min käre ärkenemesis på Newtonbloggen har än en gång skrivit en lista, denna gång med vad han anser vara positiva belägg för skapelse enligt Bibeln. Hans inlägg (som jag citerar frågorna ur) finns att hitta här och mitt tidigare inlägg om hans 15 frågor som evolutionister bör tänka över finns här, hittills har han kommenterat ett av mina svar). För det här inlägget kommer jag att citera hans fem första frågor, för att sedan försöka ge hyfsat kortfattade (yeah, right) svar 🙂

1. Ordning – I naturen ser vi hur ordning går mot oordning. I frånvaro av liv eller någon kraft som ingriper, säger oss all erfarenhet att strukturer bryts ner istället för att byggas upp. Denna princip gäller stjärnor såväl som kemiska ämnen – och vår genetiska kod. Istället för mutationer som leder till nya och förbättrade egenskaper ser vi hur de gör att den genetiska koden förfaller (genetiska sjukdomar, cancer, etc). Detta stämmer överens med Bibelns beskrivning av hur en Gud griper in och skapar ordning (“formar”) ur kaoset (“i begynnelsen var kaos”). Mutationernas negativa inverkan på allt levande stämmer överens med effekterna av syndafallet (där människorna inte längre fick äta av livets träd). Mutationer är också förklaringen till människornas minskade åldrarna efter översvämningen. Evolutionen behöver mutationer som leder till nya användbara egenskaper, inte att befintliga egenskaper förstörs (vilket är vad vi observerar).

När man pratar om entropi (naturens tendens att gå från ordning till oordning) är det väldigt viktigt att inse hur denna princip enbart går att tillämpa på det sätt som Johannes tillämpar den i s.k. ”slutna system”. I ett slutet system sker inget utbyte av energi eller materia med omgivningen, utan alla termodynamiska processer och resultatet av detta kommer bara ha en påverkan på det som finns inne i systemet. Människokroppen, eller dess celler, eller växter, eller enkla bakterier, eller de tidigaste proto-cellerna är/var inte slutna system. Vi kan tillgodogöra oss kemisk energi från maten som vi äter i form av bl.a. fettsyror, kolhydrater, proteiner och alkohol, molekyler som i sin tur har syntetiserats av de organismer som vi äter (kött, fisk, grönsaker, växter, et.c.). Energin till denna syntes går väldigt ofta, om inte alltid, att härleda till den fotosyntes som sker hos växter och alger. Fotosyntesen följer i de flesta fallen (förenklat!) formeln: fotoner + koldioxid (CO2) + vatten (H2O) –> kolhydrat (glukos, C6H12O6) + syrgas (O2). Vissa organismer ersätter  vatten/syrgas med andra reducerande/oxiderande ämnen, se Wikipediaartikeln för fullständiga referenser och diskussioner. När ett djur då äter en växt kommer djuret att få i sig glukos, som i sin tur kan förbrännas och ge energi till att upprätthålla ordningen i kroppens celler.

På ett sätt är det faktiskt så att levande organismer ökar entropin (oordningen) i universum. Även om cellerna i sig verkar väldigt organiserade och ordnade så kräver de en oerhörd mängd energi för att bilda och upprätthålla denna ordning. När vi förbränner exempelvis glukos för att möjliggöra anabola (uppbyggande) processer i kroppen går en del av energin oundvikligen förlorad till värme, den mest oordnade formen av energi. Räknar man på hela systemet (cellen + resten av universum) så ökar alltså entropin (oordningen) även när det bildas ordning i den enskilda cellen. Detta är inget konstigt, fysikens lagar förklarar precis hur detta kan ske.

För den som vill läsa om hur mutationer kan ge en ökad informationsmängd och ge upphov till nya egenskaper hänvisar jag till den här artikeln på Talk Origins.

Att en NO-lärare endera inte förstår denna aspekt av termodynamikens lagar eller väljer att bortse från den för att det passar hans världsbild är för mig väldigt skrämmande.

2. Liv – Trots många skarpa och kreativa hjärnors inblandning står forskarna idag längre från en förklaring till livets uppkomst än innan man började nysta i denna gåta. Med tanke på hur osannolik livets uppkomst är, förvånas jag över att inte ännu fler ansluter sig till tanken att en skapare/designer satt igång livet – eller att man åtminstone håller den möjligheten öppen. Jag är medveten om att många betraktar detta som ett god-of-the-gaps-argument… Men att istället säga att “jag vet inte hur, men det skedde av sig självt”, blir ju inte så mycket bättre: ett evolution-of-the-gaps-argument. Det är även anmärkningsvärt att hela Universum (och vår planet) är perfekt kalibrerat för att hysa liv.

Än en gång, abiogenes är inte en del av evolutionsteorin! Evolutionsteorin tar vid efter att den första självreplikerande organismen har uppkommit och förklarar sedan hur livet har kunnat ge upphov till så många olika arter och egenskaper. Även om det skulle visa sig att det är väldigt, väldigt svårt för liv att uppstå så har kreationister en hel del bevis för evolutionsteorin att förklara bort innan skapelseberättelsen à la Genesis ter sig mer trolig att vara sann. Jag skulle inte säga att detta är ett god-of-the-gaps-argument lika mycket som jag skulle kalla det en typ av argumentum ad ignorantium (mer specifikt ett argument from incredulity”jag förstår inte hur det här kan ske, alltså är det omöjligt”) i kombination med en stark vilja att tro på en god och kärleksfull Gud… Den sista meningen i stycket är ett perfekt exempel på ”lotterifelslutet”. Istället för att ställa frågan ”hur stor är chansen för att liv uppkommer i universum?” ställer Johannes frågan ”hur stor är chansen för att liv uppkommer på Jorden? Om liv istället hade uppkommit på en måne runt en stor gasplanet i omloppsbana från Betelgeuse hade Johannes bara ställt frågan ”hur stor är chansen för att liv uppkommer på vår egna måne?”. Med tanke på att det beräknas finnas 10^24 (1’000’000’000’000’000’000’000’000!) stjärnor i Universum och vi börjar hitta planeter runt många av de som ligger i vår absoluta närhet (med astronomiska mått) kan man börja förstå hur även en väldigt osannolik händelse blir väldigt sannolik om man låter den hända var som helst i universum. En bisak i just frågan om livets uppkomst är: om liv inte hade uppstått, vem hade då ställt frågan om varför universum inte tillät liv att uppstå? Religion och egocentrism har ett långt och troget förhållande…

[Uppdatering 14/3 2012: Kolla gärna in nedanstående videoklipp med Neil DeGrasse Tyson som klart, tydligt och roligt visar varför vårt universum inte är så perfekt som vissa människor vill få oss att tro… Tips från Erik, som kommenterade på Newtonbloggen]

3. Anpassning – Organismer anpassar sig för bra och för snabbt till olika miljöer för att bara vara ett resultat av slumpmässiga mutationer i kombination med naturligt urval. Instruktionerna för hur de ska kunna anpassa sig till olika miljöer verkar finnas lagrade i organismerna från början – alltså är allt programmerat för anpassning och variation.

För det första: något exempel? För det andra: har du (eller någon annan) räknat på hur snabbt anpassningarna skulle ske för att vara ”för snabba för naturligt urval”? För det tredje: det finns en väldigt stor fördel för organismer att snabbt kunna anpassa sig till nya miljöer. Det är av denna anledning som antibiotikaresistens håller på att bli ett så stort problem i världen. Bakterier som inte kan undvika att bli dödade av antibiotikan dör, de som har lagom hög ”mutation rate” och har tur med mutationerna kommer att överleva och få avkomma. Alltså sker det en selektion i riktning för organismer som kan anpassa sig till sin miljö.

4. Komplexa organ och funktioner – kroppen har flera organ och funktioner som samverkar med varandra och behöver varandra för att kunna fungera. Allt behöver vara på plats fullt fungerande, annars är de inbördes delarna helt värdelösa och utgör bara en belastning för individen. Det naturliga urvalet (som inte kan planera för framtiden) borde sortera bort ofullständiga organ som saknar funktion. Det naturliga urvalet kan inte tänka “det här sparar vi, för med lite fler slumpmässiga ändringar kan det bli något som är bra att ha”. (Några exempel: roterande bakterieflageller, blodets koaguleringsförmåga, ATP-syntas-enzymet)

Ah, irreducerbar komplexitet! När vetenskapen numera har lyckats förklara ögats (bonuslänk, se gärna filmen vid intresse) och vingens ”komplexitet” går kreationisterna vidare på mikronivå. Det finns alltså historiskt exempel på strukturer som tidigare (av kreationister) ansågs för komplexa för att ha utvecklats som senare har studerats noggrannare (av forskare) och fått sin förklaring. Bakteriernas flageller verkar vara ytterligare ett exempel på något som vid en första anblick ser ut att inte kunna ha utvecklats stegvis, men där det finns mycket bra förklaringar till hur precis detta har kunnat ske (för detaljer hänvisas till Talk Origins). En tidig flagell utan motorisk förmåga kan ha använts för att hålla fast cellen vid ett underlag. När en av alla bakterier sedan, av en händelse, fick en jonpump som associerades med utskottets bas skulle denna i så fall möjliggöra motorik i det tidigare passiva utskottet. En intressant detalj är att bakteriers flageller, arkéers flageller (ärkebakterier) och eukaryoters cilier använder helt olika ”designer” för att lösa samma problem. Är det mer troligt att ”hjulet” skulle upptäckas flera gånger om en gud designade alla arter samtidigt eller ifall förmågan för celler att förflytta sig har utvecklats flera gånger?

Blodets koagulationskaskad är, något jag är alltför medveten om som läkarstudent, oerhört komplex. Detta betyder, än en gång, inte att det inte kan ha utvecklats gradvis. Detaljerna är än en gång alldeles för komplicerade för att gå in på i det här inlägget, men jag kan hänvisa hit för den som har ett specialintresse.

Bara för att inte utelämna något så länkar jag här till Wikipedia-artikeln om ATP-syntas som beskriver hur detta kan ha utvecklats.

Huvudpoängerna från min sida är helt enkelt att:

 • Bara för att vi inte förstår hur något har utvecklats innebär inte detta att strukturen inte kan ha utvecklats.
 • Det finns mycket troliga och i många fall väl underbyggda modeller för den gradvisa utvecklingen utav de exempel på ”irreducerbar komplexitet” som hittills har presenterats av kreationister/Intelligent Design-förespråkare.

5. Bibelns trovärdighet – Detta bibliotek av 66 skrifter har ett 40-tal författare med helt olika bakgrund och från helt olika tidsperioder. Den nedtecknades under en tidsperiod på ca 1500 år. Man behöver hitta på världens största konspirationsteori för att förklara hur dessa skildringar skulle vara ett resultat av lögner eller påhitt – särskilt allt som har att göra med händelserna kring Jesus Kristus. Allt är skildrat med noggrannhet och med en anda av uppriktighet, innehållande detaljer och hänvisningar till sådant som går att bekräfta med hjälp av arkeologi och utomstående historiska källor. När Gud griper in i verkligheten sker det alltid i samspel med befintliga naturlagar eller fenomen. Bibeln innehåller även profetior om framtiden (t ex Danielsboken) med förutsägelser som gått i uppfyllelse trots att de legat helt utom aktörernas kontroll.

Just det, Bibeln är ju internt logisk… Och Nobelkomittén ringde mig igår för att säga att jag är den första dubbla pristagaren samma år för upptäckter inom fysik och medicin/fysiologi…
[Uppdatering 24/4 2012: Nedan finns ett videoklipp, med bibliska referenser, som illustrerar hur en frågesport med utgångspunkt i Bibeln skulle kunna se ut]

Explore posts in the same categories: Debatt, Evolution, Kreationism, Logiska felslut, Religion, Vetenskap

Etiketter: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

11 kommentarer på “Hur står sig ”evidensen” för skapelseberättelsen? Del 1”

 1. LarsN Says:

  Tack för klokt inlägg och tack för att du tar debatten med denna förvillare.

  Påståendet under punkt 2: ”att hela Universum är perfekt kalibrerat för att hysa liv”, är väl dessutom inte helt självklart?

  Jag menar, trots att universum är så gigantiskt stort är det ju faktiskt inte så att det blomstrar av liv? Utan tvärtom verkar ju de absolut flesta platser i vårt universum vara mycket ogynnsamma för att liv skall uppstå.

  Dessutom kan det ju faktiskt vara så att det kanske finns många andra möjliga sätt för ett universum att vara kalibrerat på. Några av dessa kanske faktiskt skulle kunna ge mycket bättre förutsättningar för liv att uppstå. Om detta vet vi ju inget.

  • sikay91 Says:

   Tack tillbaka för berömmet 🙂 Du har helt rätt i att ”perfekt kalibrerat” kanske är att vara lite för snäll med universum. Det enda vi kan veta är att universum är ”kalibrerat” så att liv har möjlighet att uppstå (i alla fall en gång), sen är det väldigt, väldigt svårt att bedöma hur många andra varianter som hade möjliggjort uppkomst av liv. Men än en gång hamnar vi vid samma frågeställning: ”Om liv inte hade uppstått, vem hade då kunnat ställa frågan om varför liv inte uppstod?” 😉

 2. Christian K. Says:

  Hej Silkay91, Läst igenom dina punkter och ser att du försöker lägga fram saker på ett ganska strukturerat sätt. Du behöver inte smutskasta motsåndet då det bara bevisar att du känner dig hotad.

  Vad som ofta kommer igenom i denna text är hur lite du, jag någon eg. vet om livet. Jag har även läst om blodets koagulering osv och jag blir helt enkelt mållös, den komplexitet vi ser är ofattbar. Inte för att prata om kvarkfysik osv…

  Däremot måste jag säga att du tillför tyvärr inte så mycket till diskussionen då du bara lägger fram din egen tolkning av nånting (se punkt 3) Din fastlåsta ställning angående evolutionsteorin lyser genom ganska klart. Du säger faktiskt ‘jag vet att evolutionsteorin inte har svar på dessa frågor men jag TROR på den ändå’.
  Som om det finns någon teori som är ofelbar. Gravitationsteorin är ofelbar bara i det avseende den är ofelbar ^^ och det finns områden där även den brister (svarta hål osv.). Sen att evolutionsteorin skulle vara ofelbar även om vi inte ännu kan bevisa det (vilket du eg. säger) gör att du är, precis som de flesta naturalistiska evolutionister, lika religiös som en kreationist.
  Jag tror eg. varken du förstått eller ärligt lyssnar på Johannes argument (det samma gäller nog många kreationister).

  Jag reagerade speciellt på ditt inlägg om punkt nr. 4 och hur du argumenterar att det finns massvis av mutationer som tillför information. Länken till talk origins är ungefär på samma nivå, pajkastande på kreationister och tar inte upp problemet på något slags allvar alls. Det verkar som varken du eller de vet vad information är och hur mutationer funkar. Här kan du läsa på lite och om du kan komma med något bra argument efter att ha läst dessa argument så blir jag imponerad. Men om du är ärlig så tror jag bara vi kan konstatera att ‘ingen mutation tillför information’. De kan ÄNDRA på information men inte tillföra information eller funktion. Då har du missförstått vad en mutation är.
  Här är några artiklar från creation.com om tillförandet av infromation som Sture postade på ett inlägg tidigare,,, tror ingen av evolutionisterna läste det.

  http://creation.com/mutations-new-information
  http://creation.com/mutations-are-evolutions-end – vad är en mutation osv.

  Läs även cirkelresonemanget som evolutionister lägger fram om information: http://creation.com/creation-information-circular-reasoning

  Angående alla fall du nämnde i ditt inlägg (http://www.gate.net/~rwms/EvoMutations.html) så finns det enkla svar på de frågorna också.

  Om du tänker komma tillbaks med något bakteriellt argument som t.ex. E-coli eller Chlamydomonas så kan du läsa dessa artiklar först.

  Om E-coli : (den första bakterien du nämnde) läs: http://creation.com/bacteria-evolving-in-the-lab-lenski-citrate-digesting-e-coli

  Om Chlamydomonas : http://creation.com/inheritance-biological-information-3 (denna talar också om den klassiska fruktflugan som du nämner)

  Och alla andra finns där också. Sök i deras sökmotor om du vill kunna förstå varför kreationister inte köper argumenten.

  Angående punkt nummer 5 så blir jag bara ledsen av en sån otrolig ignorans (http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/inconsistencies.html) uppvisar. Det finns inget argument av dessa som inte sedan kanske 1000 år sedan motbevisats och förklarats. Du kan ju börja läsa motargumenten här: http://justplaintruths.webs.com/apps/forums/topics/show/3017228-328-alleged-bible-inconsistencies-and-contradictions-?page=1

  Men Bibeln innehåller inga motsägelser om du läser den i sin helhet. Den är inte skriven igår, anpassad till din grekiska dimensionering och världsbild.
  Att du som en liten 20 åring tror att du har ‘outsmarted’ världens mest studerade, diskuterade och kritiserade bok som stått emot all världens slags kritik i tusentals år är i minsta mån löjligt.
  Har du inget bättre att komma med så skriv inte om ämnet … Håll dig till evolutionsteorin för där vet du iaf hur man ska argumentera. Men om du vill gå in på Bibeln och dess lära så bör du iaf ha någon slags förståelse om vad du ger dig in på…

  Annars, keep thinking, Gud leder oss på olika sätt och han jobbar på dig 🙂 Jag trodde också på evolutionsteorin en gång i tiden. Men den är helt enkelt ‘för enkel’.

  • MrArboc Says:

   Vad är då denna information som skapelsetroende så gärna återkommer till?

   http://biologg.wordpress.com/2011/03/17/information/

  • sikay91 Says:

   (Dina inlägg, antar att du skrev under pseudonymen ”Fredrik” också, fastnade i mitt spamfilter, för många länkar kanske?)

   Angående ”smutskastningen” så är jag av den väldigt starka åsikten att utbildningen i våra skolor ska grunda sig i vetenskap och jag blir rejält upprörd när en person som ska vara barns första länk till naturvetenskapen inte verkar förstå när hans argument är rent utav felaktiga (t.ex. punkt ett och två), otydliga och vaga (punkt tre, sedan länge bemötta (punkt fyra) eller bygger på dålig källkritik (punkt 5). Jag har debatterat med Johannes över internet förut och skräms mer och mer över tanken på att han har ansvaret för naturvetenskaplig utbildning på högstadienivå. I hans inlägg tycker jag att hans argumentation ligger klart under den standard man bör vänta sig av en NO-lärare och jag tvekar inte att peka på när jag tycker att han gör fel.

   Vad menar du med att jag skulle veta lite om livet? Jag är fullt medveten om att jag inte vet allt om allt liv på jorden, men det är nog inte möjligt för en enda människa att göra detta. Däremot kan vi tillsammans, med hjälp av vetenskapen och noggranna beskrivningar hjälpas åt att bygga en kunskapsbas så att alla kan ta reda på så mycket de vill om ett specifikt ämne (läs: Wikipedia (lättillgängligt) och vetenskaplig litteratur (noggrann))

   Det är väldigt svårt att bemöta ett påstående där nästan vartenda ord är mångtydigt utan att någon förklaring eller några exempel ges (punkt tre). Det är också hyfsat svårt att argumentera utifrån något annat än sin egna tolkning när dessa problem föreligger… Skulle jag tillföra mer till debatten om jag hostar upp samma gamla länkar som alla andra ”evolutionister” (om det nu var så ”evolutionister” brukar göra…)?

   Var hittar du det här citatet från mig: ”jag vet att evolutionsteorin inte har svar på dessa frågor men jag TROR på den ändå”? Om någonting är ohederligt i en debatt så är det att felcitera sin motståndare och på så sätt skapa en halmgubbe att argumentera mot, istället för att bemöta motståndarens faktiska argument. Det blir dessutom väldigt osmart när hela debatten finns nerskriven för alla att läsa där de kan se att ditt påhittade citat inte finns någonstans i min text…

   På vilket sätt menar jag att evolutionsteorin är ofelbar? Jag är väl medveten om teorins begränsningar, men är också medveten om vilken massiv evidensmängd som finns (http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_for_common_descent) och vilket överväldigande konsensus hos forskare i relevanta ämnen (http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution).

   Jag hoppas att du inte tror att jag ska komma med fullfjädrade motargument till alla länkarna du gav, jag har faktiskt ett liv 😉 En kort kommentar om genduplikation på den första länken bara: Genduplikation är en typ av mutation som tydligt ökar mängden information i genomet, praktiskt taget oavsett vilken definition man använder (du får fler 1:or och 0:or att arbeta med om vi pratar ”datorspråk”). Ofta är det så att efter en genduplikation så sker mutationer på den ena kopian så att man inte får två exakta kopior (bemöter ett argument som gjordes i din länk). Vad man får är en kedja av nukleotider som liknar ett funktionellt segment av DNA där mutationer endera kan ge ett protein med en ny funktion, eller en gen som kodar för ett protein som inte fyller någon funktion. Om det nya proteinet fyller en funktion kommer den här nya genen att konserveras från cell till cell, medan om det nya proteinet är icke-funktionellt kommer genen att fortsätta muteras, varpå den kanske till slut får en funktion eller blir överflödigt DNA (vilket det mänskliga genomet har en hel del av!). (http://en.wikipedia.org/wiki/Noncoding_DNA). Det är i genduplikationen som det finns en möjlighet för cellen att laborera och testa gener som kan tillföra nya egenskaper till en individ och som med nog mycket tid kan ge radikala förändringar. Här har du en länk till en vetenskaplig review-artikel som kollar på genduplikation hos växter (http://www.stat.purdue.edu/~doerge/BIOINFORM.D/FALL09/FlagelandWendel2009.pdf).

   Vilka fall från mitt inlägg var det som du menade skulle besvaras med den här länken: http://www.gate.net/~rwms/EvoMutations.html. Från vad jag kunde utläsa av den så lägger den fram flera exempel på fenomen som förklaras mycket bättre av evolution än skapelse, och exempel som säger emot dina egna argument. Exempelvis:
   ”Chlamydomonas is a unicellular green algae capable of photosynthesis in light, but also somewhat capable of growth in the dark by using acetate as a carbon source. Graham Bell cultured several clonal lines of Chlamydomonas in the dark for several hundred generations. Some of the lines grew well in the dark, but other lines were almost unable to grow at all. The poor growth lines improved throughout the course of the experiment until by 600 generations they were well adapted to growth in the dark. This experiment showed that new, beneficial mutations are capable of quickly (in hundreds of generations) adapting an organism that almost required light for survival to growth in the complete absence of light.” (Din länk om Chlamydomonas gav inget svar på varför detta inte var ett bevis för evolution).

   Angående punkt fem får jag tacka dig för länken du gav (http://justplaintruths.webs.com/apps/forums/topics/show/3017228-328-alleged-bible-inconsistencies-and-contradictions-?page=1). Från vad jag kan se så är det någon som hittade samma lista som jag länkade till, copy+pastade in det på ett forum för kristna och bad om hjälp att förklara varför motsägelserna inte var motsägelser. Han gjorde sitt inlägg i juli 2010 och har ännu inte fått en enda kommentar eller något försök till att hjälpa honom! Givet att han pekar ut några exempel på motsägelser som han inte kunde hitta, men det finns fortfarande 300 motsägelser som står att reda ut.

   Vilken tur att du står över att smutskasta motståndet iaf: ”Att du som en liten 20 åring tror att du har ‘outsmarted’ världens mest studerade, diskuterade och kritiserade bok som stått emot all världens slags kritik i tusentals år är i minsta mån löjligt.”

   ”Liten 20 åring”? Jag är blond, ljushyad, medellång och svensk också, gör det mina argument mer/mindre värda? Om man utgår från att Gud finns och att Bibeln är sanningen är det väldigt svårt att tro att den INTE skulle ha stått emot kritik, eftersom Bibeln alltid har sista ordet enligt den världsbilden. Om vi plockar bort dessa premisser är det väldigt tydligt för mig att Bibeln inte är ett ofelbart dokument och att den har kraftiga brister. Här har du ett annat sätt att visualisera motsägelserna i Bibeln http://www.project-reason.org/gallery3/image/105/

   Jag håller mig gärna till evolutionsteorin, inte för att jag tror att kristna har rätt angående Bibeln utan för att jag är less på ”special pleading” och att jag är bättre påläst inom biologi 😉

 3. Fredrik Says:

  Hej Silkay91, Läst igenom dina punkter och ser att du försöker lägga fram saker på ett ganska strukturerat sätt. Du behöver inte smutskasta motsåndet då det bara bevisar att du känner dig hotad.

  Vad som ofta kommer igenom i denna text är hur lite du, jag någon eg. vet om livet. Jag har även läst om blodets koagulering osv och jag blir helt enkelt mållös, den komplexitet vi ser är ofattbar. Inte för att prata om kvarkfysik osv…

  Däremot måste jag säga att du tillför tyvärr inte så mycket till diskussionen då du bara lägger fram din egen tolkning av nånting (se punkt 3) Din fastlåsta ställning angående evolutionsteorin lyser genom ganska klart. Du säger faktiskt ‘jag vet att evolutionsteorin inte har svar på dessa frågor men jag TROR på den ändå’.
  Som om det finns någon teori som är ofelbar. Gravitationsteorin är ofelbar bara i det avseende den är ofelbar ^^ och det finns områden där även den brister (svarta hål osv.). Sen att evolutionsteorin skulle vara ofelbar även om vi inte ännu kan bevisa det (vilket du eg. säger) gör att du är, precis som de flesta naturalistiska evolutionister, lika religiös som en kreationist.
  Jag tror eg. varken du förstått eller ärligt lyssnar på Johannes argument (det samma gäller nog många kreationister).

  Jag reagerade speciellt på ditt inlägg om punkt nr. 4 och hur du argumenterar att det finns massvis av mutationer som tillför information. Länken till talk origins är ungefär på samma nivå, pajkastande på kreationister och tar inte upp problemet på något slags allvar alls. Det verkar som varken du eller de vet vad information är och hur mutationer funkar. Här kan du läsa på lite och om du kan komma med något bra argument efter att ha läst dessa argument så blir jag imponerad. Men om du är ärlig så tror jag bara vi kan konstatera att ‘ingen mutation tillför information’. De kan ÄNDRA på information men inte tillföra information eller funktion. Då har du missförstått vad en mutation är.
  Här är några artiklar från creation.com om tillförandet av infromation som Sture postade på ett inlägg tidigare,,, tror ingen av evolutionisterna läste det.

  http://creation.com/mutations-new-information
  http://creation.com/mutations-are-evolutions-end – vad är en mutation osv.

  Läs även cirkelresonemanget som evolutionister lägger fram om information: http://creation.com/creation-information-circular-reasoning

  Angående alla fall du nämnde i ditt inlägg (http://www.gate.net/~rwms/EvoMutations.html) så finns det enkla svar på de frågorna också.

  Om du tänker komma tillbaks med något bakteriellt argument som t.ex. E-coli eller Chlamydomonas så kan du läsa dessa artiklar först.

  Om E-coli : (den första bakterien du nämnde) läs: http://creation.com/bacteria-evolving-in-the-lab-lenski-citrate-digesting-e-coli

  Om Chlamydomonas : http://creation.com/inheritance-biological-information-3 (denna talar också om den klassiska fruktflugan som du nämner)

  Och alla andra finns där också. Sök i deras sökmotor om du vill kunna förstå varför kreationister inte köper argumenten.

  Angående punkt nummer 5 så blir jag bara ledsen av en sån otrolig ignorans (http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/inconsistencies.html) uppvisar. Det finns inget argument av dessa som inte sedan kanske 1000 år sedan motbevisats och förklarats. Du kan ju börja läsa motargumenten här: http://justplaintruths.webs.com/apps/forums/topics/show/3017228-328-alleged-bible-inconsistencies-and-contradictions-?page=1

  Men Bibeln innehåller inga motsägelser om du läser den i sin helhet. Den är inte skriven igår, anpassad till din grekiska dimensionering och världsbild.
  Att du som en liten 20 åring tror att du har ‘outsmarted’ världens mest studerade, diskuterade och kritiserade bok som stått emot all världens slags kritik i tusentals år är i minsta mån löjligt.
  Har du inget bättre att komma med så skriv inte om ämnet … Håll dig till evolutionsteorin för där vet du iaf hur man ska argumentera. Men om du vill gå in på Bibeln och dess lära så bör du iaf ha någon slags förståelse om vad du ger dig in på…

  Annars, keep thinking, Gud leder oss på olika sätt och han jobbar på dig 🙂 Jag trodde också på evolutionsteorin en gång i tiden. Men den är helt enkelt ‘för enkel’.

 4. MrArboc Says:

  En lustig sak jag reagerar på är att kreationister kräver att de ska förstå minsta lilla detalj inom alla vetenskaper för att ”vetenskapen” (evolution, geologi etc etc) ska vara sann, medans gudstro handlar om just tro och tilltro – man använder till och med argumentet ”Guds vägar är outgrundliga” och menar att man varken kan eller ska förstå henom.


 5. […] jag anser talar för skapelse. Om du inte redan läst det rekommenderar jag att du först besöker hans blogg för att lättre förstå sammanhanget i det jag skriver […]


 6. Hej! Ni finner mina svar här.


 7. […] vemvadhurvarfor Stora och små frågor ur en läkarstudents perspektiv « Hur står sig “evidensen” för skapelseberättelsen? Del 1 […]


 8. […] för skapelse“. Mitt första inlägg, som svarar på Johannes första fem punkter hittar ni här. Johannes har vidare svarat på del 1 här, och jag gav ytterligare förtydliganden i del 2. Hans […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: